• กลุ่มงานบริหารการพัสดุ  

 • - ประสานข้อมูล วางแผน และดำเนินการจัดหาพัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และยานพาหนะของ สป.มท.
  - บริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของ สปผ.มท.
  - วิเคราะห์ ตรวจสอบ และติดตามการจัดทำสัญญา รวมถึงการบริหารสัญญาของ สป.มท. - ตรวจสอบ กลั่นกรอง และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ ในสังกัด สป.มท. รวมทั้ง กทม. และ มท.พัทยา
  - ตรวจสอบ กลั่นกรอง และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ใช้ที่ราชพัสดุที่อยู่ในคงามครอบครองของ สป.มท.
  - ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษา อาคารสถานที่และยานพาหนะของ สป.มท. และจังหวัด
  - ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างงานของ สป.มท.
  - จัดระบบจราจร และบัตรอนุญาตให้ยานพาหนะ ผ่านเข้าออกภายในบริเวณ มท.
  - ให้คำแนะนำ ปรึกษาหรือ ตอบข้อซักถาม แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในงานพัสดุแก่ หน่วยงานในสังกัด มท. และจังหวัด
  - การเบิกจ่าย การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเกี่ยวกับพัสดุและครุภัณฑ์ของ สป.มท.
  - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย