• กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  

 •     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
  - การจัดสรร โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบกลาง และงบประมาณเบิกแทนส่วนราชการภายนอก การกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบกลาง งบเบิกแทนส่วนราชการอื่น รวมทั้งอุทธรณ์เงินกันที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่กำบัญชีกลางกำหนด
  - การตรวจสอบ กลั่นกรอง และเสนอความเห็นเกี่ยวกับงานบริหารงบประมาณของส่วนราชการต่างๆ ในสังกัด มท. ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ ปมท. และ รมว. มท.
  - การตรวจสอบและขอรับจัดสรรงบกลางค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จและการโอนจัดสรรให้กับจังหวัดและกรมโยธาธิการและผังเมือง
  - การพิจารณาตรวจสอบและจัดหางบประมาณ เพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทน การขอถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน และการจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้
  - การให้คำแนะนำ ปรึกษาหารือ ตอบข้อซักถาม แก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในงานงบประมาณแกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายใน สป. มท. และหน่วยงานภายนอก สังกัด มท.
  - การโอนจัดสรรงบประมาณ งบกลางตามนโยบายของรัฐบาล งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้การกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค (76 จังหวัด)
  - การจัดทำรายงานและการให้บริการข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือ
  - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  1.3 กลุ่มงานบัญชี
  - การศึกษา วิเคราะห์ นโยบายเกี่ยวกับหลักการบัญชีภาครัฐเพื่อการวางแผนการปฏบัติงานด้านการบัญชีของ มท. และ สป. มท.
  - การวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชีของ สป.มท. ดำเนินการปรับปรุงบัญชีและค่าใช้จ่ายตามศูนย์ต้นทุนและแหล่งของเงินรวมทั้งการล้างบัญชีพักสินทรัพย์และคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
  - การจัดทำรายงานการเงินภาพรวมของ สป.มท. และรายงานการเงินระดับกระทรวง ของ มท. ให้เป็นไปตามหลักการบัญชีและนโยบายการเงินและบัญชี
  - การรวบรวม และควบคุม ดูแล รักษาเอกสารหลักฐานในสำคัญการเบิกจ่าย เพื่อรอการตรวจสอบ
  - การศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนและจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สป.มท.
  - การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อลดต้นทุน ของ สป. มท. การดำเนินการตามแผน และติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
  - การให้คำปรึกษา แนะนำและประสานงานด้านบัญชีแก่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในจังหวัด
  - เบิกจ่ายเงิน จัดทำบัญชี และจัดทำรายงานการเงินของกองทุนสวัสดิการ สป.
  - งานสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
  - การตรวจสอบ ติดตาม และการจัดทำรายงานประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีระดับหน่วยงานเบิกจ่ายและระดับกรม
  - งานตรวจสอบบัญชีแยกประเภทในงบทดลองของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในสังกัด สป.
  - การตรวจสอบติดตามและรายงานการดำเนินงานตามข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย