ข้อมูลการติดต่อ
 
 
 
 
 

ที่อยู่ กองคลัง สป. ถนนอัษฎางค์ วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ 0-2222-4875 โทรสาร 0-2222-4875 E-Mail - 0203@moi.co.th

เบอร์โทรศัพท์ของกลุ่มงานบริหารงบประมาณ  0-2221-0141

เบอร์โทรศัพท์ของกลุ่มงานบัญชี                      0-2622-3408

เบอร์โทรศัพท์ของกลุ่มงานการเงิน                  0-2222-8852

เบอร์โทรศัพท์ของกลุ่มงานบริหารการพัสดุ      0-2225-6211

เบอร์โทรศัพท์ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป          0-2222-4875

 
 
 
 
 
 

แผนที่กระทรวงมหาดไทย