• กลุ่มงานการเงิน  

 • - การศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับการรับและเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อวางแผนและจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาระบบงานด้านการเงินของ สป.มท.
  - รับเงินและจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินสวัสดิการ และเงินฝากคลัง
  - การรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ในระบบ GFMIS ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  - การประสานข้อมูล ตรวจสอบ และเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน เงนเพิ่มอื่นๆ ตามสิทธิ ค่าจ้าง เงินบำนาญ และการหักหนี้ เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้บุคคลที่สามของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ ของ สป.มท. และ สร.มท. ในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ระบบ GFMIS และระบบ E-pension
  - การตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการรับ - จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินรายได้ของ สป.มท.
  - การบริหารเงินยืมราชการและเงินทดรองราชการของ สป.มท.
  - การตรวจสอบข้อมูลและเอกสารของข้าราชการ ลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการก่อนสั่งจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีวิต เงินช่วยเหลือพิเศษของข้าราชการและสอบสวนทายาทเพื่อดำเนินการเบิกเงินบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาท
  - การวางระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตทางการเงิน
  - การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
  - การเบิกจ่ายเงินแทนจังหวัดที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
  - การขอตกลงกับกระทรวงการคลังในกรณีการปฏิบัตินอกเหนือระเบียบกฎหมาย
  - การกลั่นกรองขออนุมัติการเดินทางไปราชการเกิน 120 วัน ของหน่วยงานอื่น ในสังกัด มท.
  - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย