• ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป  
 •       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
          - งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานงบประมาณ งานการเงิน งานพัสดุ ครุภัณฑ์

             งานดูแลสถานที่และยานพาหนะ และงานประชุม
          - งานบันทึกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์
          - งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
          - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย