หนังสือเวียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  
 
  การโอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันของ สคบ.(ครั้งที่ 9 และ 10)
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 147 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สคบ. ครั้งที่ 9 และ 10 รวม 8 จังหวัด
 
  งบกลางรองนายกฯ จังหวัดเพชรบุรี,งบกลางรองนายกฯ จังหวัดสมุทรสาคร
- งบกลางรองนายกฯ จังหวัดเพชรบุรี
- งบกลางรองนายกฯ จังหวัดสมุทรสาคร
 
  ผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในภาพรวม สป.มท. ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563
- ผลเบิกจ่ายส่วนกลาง ณ เมษายน 2563
- ผลเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค ณ เมษายน 2563
 
  หนังสือแจ้งการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 125 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
 
  โอนจัดสรร งบเบิกแทนกันของ สปน.(เงิน ก.ธ.จ.)ครั้งที่ 2/2563
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 122 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563
 
  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สป.มท.
- แบบ ง.241 คชจ.ในการขับเคลื่อนฯ
- แบบ ง.241 คชจ.ปลูกจิตสำนึกฯ
- แบบ ง.241 งบลงทุน
- หนังสือแจ้งโอนเงินกลับส่วนกลาง
 
  โอนงบกลางรองนายกฯ เขตตรวจราชการที่ 18 ครั้งที่ 2 (จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดพิจิตร)
- จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2563
- จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2 ปี 2563
- จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2 ปี 2563
 
  การโอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันของ สคบ. (ครั้งที่ 8)
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 116 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 สคบ. ครั้งที่ 8 รวม 67 จังหวัด
 
  ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2563 บางส่วน)
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 104 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
 
  งบกลาง รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) สำหรับเขตตรวจราชการที่ 15 (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน)
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/5757 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 จังหวัดเชียงใหม่
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/5755 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/5759 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 จังหวัดลำปาง
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/5760 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 จังหวัดลำพูน
- หนังสือแนบ 0203.2 จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน
 
  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของกระทรวงมหาดไทย
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 88 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2563
 
  อนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบเดือนมีนาคม 2563
- ส่วนกลาง (4 หน่วยงาน) - ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 99 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2563
- ส่วนภูมิภาค (76 จังหวัด) - ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 100 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2563
- เลขสำรองเงิน
- เลขจัดซื้อจัดจ้าง (PO)
 
  ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด และค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์
- หนังสือ ที่ มท 0203.2/ว 92 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563
 
  งบกลางรองนายกฯ ให้ 4 จังหวัด (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่)
- หนังสือ ที่ มท 0203.2/5255 ลงวันที่ 31 มี.ค. 63 จังหวัดเชียงราย
- หนังสือ ที่ มท 0203.2/5256 ลงวันที่ 31 มี.ค. 63 จังหวัดน่าน
- หนังสือ ที่ มท 0203.2/5257 ลงวันที่ 31 มี.ค. 63 จังหวัดพะเยา
- หนังสือ ที่ มท 0203.2/5258 ลงวันที่ 31 มี.ค. 63 จังหวัดแพร่
 
  ค่าขนย้ายครอบครัว (9 จังหวัด)
- หนังสือ กองคลัง สป. ที่ มท 0203.2/ว 89 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (แบบ ง.241 เลขที่ 230 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563)
 
  กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
- ป.ย.ป. งบดำเนินงาน 2563 (สะสมไตรมาส 1-2)
- ป.ย.ป. งบรายจ่าย 2563 (สะสมไตรมาส 1-2)
 
  โอนจัดสรรงบเบิกแทนกันของ สปน. (ชดใช้งบ 2562 พลางก่อน) เงิน ก.ธ.จ. 76 จังหวัด
- หนังสือ ที่ มท 0203.2/ว 82 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563
 
  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รองนายกรัฐมนตรี 6 จังหวัด (ลงวันที่ 27 มี.ค. 2563)
- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- จังหวัดอ่างทอง
- จังหวัดลพบุรี
- จังหวัดสิงห์บุรี
- จังหวัดชัยนาท
- จังหวัดสระบุรี
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2
 
  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (ให้กับ 76 จังหวัด)
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 77 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563
 
  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว (35 จังหวัด)
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 72 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
 
  โอนจัดสรรงบเบิกแทนกันของ สคบ. (ชดใช้งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน)จำนวน 14 จังหวัด
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 71 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
 
  ขอแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3 ประจำเดือน ม.ค. - พ.ค. พ.ศ.2563
- หนังสือ มท 0203.2/ว 66 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 โอนจัดสรรงบประมาณค่าเช่าบ้านให้กับ 69 จังหวัด
 
  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รองนายกฯ จังหวัดบุรีรัมย์
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/4907 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
 
  งบกลางรองนายกฯ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/4702 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
 
  ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในระดับพื้นที่ของจังหวัด (COVID-19) 76 จังหวัด
- หนังสือ ที่ มท 0203.2/ว 58 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563
 
  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รอบเดือนมีนาคม 2563 (ส่วนกลาง)
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 1632 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563
 
  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รอบเดือนมีนาคม 2563 (ส่วนภูมิภาค)
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 1631 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563
 
  การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 59 ลงวันที่ 19 มี.ค. 2563
 
  งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (ศสส. 12 ศสข.)
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 57 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563
 
  โอนงบกลางรองนายกฯ เขตตรวจราชการที่ 18 (นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร)
- จังหวัดนครสวรรค์
- จังหวัดอุทัยธานี
- จังหวัดกำแพงเพชร
- จังหวัดพิจิตร
 
  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่ารับรองและพิธีการของจังหวัด
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 52 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและค่ารับรองและพิธีการของจังหวัด
 
  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ของ สป.มท
- โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ของ สป.มท
 
  โอนงบกลางรองนายกฯ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- งบกลางรองนายกฯ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
  โอนงบกลางรองนายกฯ 5 จังหวัด (จังหวัดเลย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี)
- งบกลางรองนายกฯ 5 จังหวัด ภาคตะออกเฉียงเหนือตอนบน 1
 
  งบกลางรองนายกฯ เขตตรวจราชการที่ 13 (นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์)
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/4124 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563
 
  ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2563
- ที่ มท 0203.2/ว 45 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563
 
  ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบประกันสังคม
- ที่ มท 0203.2/ว 44 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563
- แบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบ ง.241,เลขที่ส่งออก 109)
- แบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบ ง.241,เลขที่ส่งออก 110)
 
  การเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณ พ.ศ.2563 ชดใข้เงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน
- ประทับตราแจ้งการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2563 ชดใช้เงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน
- งบ สป.มท. - จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2563 ชดใช้งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน
- รหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชดใช้ รหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน
- บัญชีรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
  ขออนุมัติแก้ไขคำผิด รายการงบลงทุนของจังหวัด (32 จังหวัด)
- ขออนุมัติแก้ไขคำผิด รายการงบลงทุนของจังหวัด (32 จังหวัด)
 
  ข้อมูล PO
- ข้อมูล PO
ข้อมูลการเบิกจ่าย
- ข้อมูลการเบิกจ่าย
 
  ขอส่งแบบรายงานข้าราชการผู้ขอใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ว 37 แบบสำรวจค่าเช่าบ้าน ปี พ.ศ.2563
- แบบฟอร์มเวียน ค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2563 (รอบที่ 2)
 
  มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 0884 ลว. 11 ก.พ. 63
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 7731 ลว. 23 ธ.ค. 62
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 0530 ลว. 27 ม.ค. 63
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 624 ลว. 30 ม.ค. 63
- แบบรายงานแผนฯ
 
  ค่าขนย้ายครอบครัว 5 จังหวัด (อำนาจเจริญ ขอนแก่น สกลนคร พังงา พัทลุง)
- ค่าขนย้ายครอบครัว 5 จังหวัด
 
  ค่าใช้จ่ายในการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมให้กับบุคลากรภาครัฐ องค์กรภาคประชาชนในระดับจังหวัด
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 22 ถึงสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด
 
  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบดำเนินงาน (ค่าขนย้ายครอบครัว)
- ค่าขนย้ายครอบครัว 12 จังหวัด ว 13
 
  โอนจัดสรร งบเบิกแทน สคบ.
- โอนจัดสรร งบเบิกแทน สคบ. 8 จังหวัด
 
  ขอแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (ค่าเช่าบ้าน)
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 ว.10 (ค่าเช่าบ้าน)
- ง241 ค่าเช่าบ้าน เดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 (เพิ่มเติม)
 
  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ค่าใช้จ่ายในการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 1 (สำนักงานจังหวัด 45 จังหวัด)
 
  กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง มท. (ป.ย.ป. มท. 2563)
- ป.ย.ป. - งบดำเนินงาน 2563
- ป.ย.ป. - งบอื่น ๆ 2563
 
  โอนจัดสรร งบเบิกแทน สคบ.
- โอนจัดสรร งบเบิกแทน สคบ. จังหวัดอุตรดิตถ์
- โอนจัดสรร งบเบิกแทน สคบ. จังหวัดสตูล
 
- โอนจัดสรร งบเบิกแทน สปน. (เงิน ก.ธ.จ.) ครั้งที่ 1 จำนวน 76 จังหวัด
 
  โอนจัดสรรค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ
- โอนจัดสรรค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศจังหวัดสตูล
- โอนจัดสรรค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศจังหวัดนราธิวาส
 
  แจ้งวงเงินงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขั้นอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ)
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 7731 ลว. 23 ธ.ค. 62
- ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลว. 5 ส.ค. 62
- ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 577 ลว. 13 ธ.ค. 62
- รายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรตามร่าง พ.ร.บ. ฯ ปี 2563
 
  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการฯ
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 327 พนักงานราชการ
- เงินสมทบประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน ปี พ.ศ. 2563
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- ดึงกลับ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
 
  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- หนังสือ มท. 0203.2/ว 323 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562
 
  ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน ต.ค. 2562 ถึง เดือน ม.ค. 2563)
- หนังสือ มท. 0203.2/ว 325 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562
 
  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 319
 
  ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 318
 
  ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนหลักการทรงและการทรงงานและการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562
- จัดสรร คชจ.ขับเคลื่อนหลักการทรงงานฯ เลขที่ มท 0203.2/ว316 ลงวันที่ 4 ธ.ค. 2562
 
  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบดำเนินงาน(ค่าขนย้ายครอบครัว) เลขที่ มท 0203.2/ว312 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2562
- ค่าขนย้ายครอบครัว 28 จังหวัด
 
- จัดสรรค่าเช่าบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (71 จังหวัด)
 
  ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัด และค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำปี 2562 ไปพลางก่อน
- ว310 การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาทำความสะอาดฯ และค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำปี 2562 ไปพลางก่อน
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัด 75 จังหวัด
- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ 65 จังหวัด
 
  การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- แบบแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- แบบฟอร์มแผนความต้องการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด/และนโยบายของรัฐบาล (แก้ไขใหม่)
- คชจ. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน(แก้ไข)
 
  ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว306 ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้่นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เดือนตุลาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563)
- ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื่้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
  ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว305 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต(ศสข.) 1 - 12 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
- ค่าตอบแทนใช้สอยฯ และ ค่าสาธารณูปโภค
 
  การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด (76 จังหวัด)
- คชจ.ในการขับเคลื่อนการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของกระทรวงมหาดไทย
 
  ขอสำรวจรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แก้ไขแบบสำรวจรายชื่อและประมาณการ)
- แบบสำรวจรายชื่อ/ประมาณการค่าเช่าบ้านปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
  สำรวจข้าราชการสำนักงานจังหวัดที่ขอใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ด่วนที่สุดที่ มท 0203.2/ว302 ลว.11 พ.ย.62
- แบบสำรวจรายชื่อ,ประมาณการค่าเช่าบ้านปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 
  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS กรณีมีหนี้ผูกพัน (PO)
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563) และเงินสมทบประกันสังคม
 
- การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (คชจ.ในการบริหารงานศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย)
 
- โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน รายการค่ารับรองและพิธีการของจังหวัด
 
- โอนจัดสรร งบรายจ่ายอื่น ปี 2562พ จังหวัดนครปฐม
 
- โอนจัดสรร งบลงทุน ปี 2562พ (ผูกพันเดิม) 10 จังหวัด
 
  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS กรณีมีหนี้ผูกพัน (PO)
- ประทับตราแจ้งจังหวัดเรื่องเงินกันเหลื่อมปี
 
- ค่าขนย้ายครอบครัว 36 จังหวัด
 
- โอนจัดสรร ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม) 24 ก.ย .2562
 
- งบดำเนินงาน ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2562) โอน 17 ก.ย. 2562
 
- 1. โอนจัดสรร งบเบิกแทน สคบ. (เงินงบกลางปี 60) 19 จังหวัด
- 2. โอนจัดสรร งบเบิกแทน สคบ. (งบปกติ) ลำปาง กระบี่ ระนอง (ยอด 22,325)
- 3. โอนจัดสรร งบเบิกแทน สคบ. (งบกลางปี60) (หนังสือถึงจังหวัด) (22 จังหวัด)
- 3.1 เบิกแทน สคบ. ยอด 241,420.- 10 จังหวัด (งบกลางปี 60)
- 3.2 เบิกแทน สคบ. ยอด 366,160.- 12 จังหวัด (งบกลางปี60)
- 4. โอนจัดสรร งบเบิกแทน สคบ. (งบปกติ) 7 จังหวัด (ยอด 85,674)
- 5. โอนจัดสรร งบเบิกแทน สคบ. (งบกลางปี60) 6 จังหวัด (ยอด 100,700)
 
  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2562
- การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ก.ย.62 ส่วนกลาง
- การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ก.ย.62 ส่วนภูมิภาค
 
- หนังสือแจ้งแนวทางการจัดหาผู้รับจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัด และบำรุงรักษาลิฟต์
 
  งบดำเนินงาน ค่าเช่าบ้าน (76 จังหวัด)
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว231 ลว. 27 ส.ค. 62
 
  คชจ.ในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา (วันแม่ 12 ส.ค. 62)
- คชจ. กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2562 (76 จังหวัด ๆ ละ 50,000.-)
 
  โอนจัดสรรงบค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 76 จังหวัด (24 ก.ค. 2562)
- ด่่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 /ว208 ลว.24 ก.ค.62
 
  โอนจัดสรรค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 (25 ก.ค.62)
- โอนจัดสรรค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 (25 ก.ค.62)
 
  สำรวจเกี่ยวกับบ้านพักราชการของส่วนราชการ
- สำรวจเกี่ยวกับบ้านพักราชการของส่วนราชการ
- แบบสำรวจบ้านพักข้าราชการ ของส่วนราชการ ก.พ
 
  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
- คชจ. กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี พิธีบรมราชาภิเษก 2562 (ว188 ลว. 30 พ.ค.62)
 
  โอนจัดสรร งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้านของ OSM) 9 จังหวัด ลว. 27 พ.ค. 62
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว187 ลว. 27 พ.ค. 62
- แบบ ง.241 ค่าเช่าบ้าน เลขที่ 363 ลว. 27 พ.ค. 62
- รายละเอียดจัดสรรค่าเช่าบ้าน เพิ่มเติม (OSM)
 
  โอนจัดสรร งบลงทุน (รายการปีเดียว) 8 จังหวัด ลว. 16 พ.ค. 62
- จังหวัดจันทบุรี
- จังหวัดสระแก้ว
- จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- จังหวัดกำแพงเพชร
- จังหวัดพิจิตร
- จังหวัดสมุทรสงคราม
- จังหวัดนครศรีธรรมราช
- จังหวัดกระบี่
 
  โอนจัดสรร ค่าเช่าบ้าน (เพิ่มเติม) 15 จังหวัด
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว850 ลว.24 เม.ย. 62 + ง.241
- รายละเอียด จัดสรรค่าเช่าบ้าน (ต.ค. 61 - มิ.ย. 62)
 
  โอนจัดสรร งบเบิกแทน สปน. (เงิน ก.ธ.จ.) ครั้งที่ 2 ลว.3.04.2562
- ด่วนที่สุด ที่ มท ว2171 ลว.3 เมษายน 2562
 
  รายการอนุมัติ ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รอบมีนาคม 2562
- ส่วนกลาง
- ส่วนภูมิภาค
 
  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
- ว 1693 (15.03.62) แจ้งการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ส่วนกลาง)
- รายชื่อและแบบฟอร์ม (ส่วนกลาง)
- ว 1694 (15.03.62) แจ้งการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ส่วนภูมิภาค)
- รายชื่อและแบบฟอร์ม (ส่วนภูมิภาค)
 
  การโอนจัดสรร งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)
- ครั้งที่ 1/2562 ค่าซ่อมรถยนต์ (20.11.61)
- ครั้งที่ 2/2562 ค่าซ่อมแซม (26.12.61)
- ครั้งที่ 3/2562 ค่าซ่อมแซม (25.02.62)
- ครั้งที่ 4/2562 ค่าซ่อมรถ, ขนย้าย (01.03.62)
 
  การโอนจัดสรร ค่าขนย้ายครอบครัว
- ครั้งที่ 1/2562 โอนจัดสรร ค่าขนย้ายครอบครัว (06.12.2561)
- ครั้งที่ 2/2562 โอนจัดสรร ค่าขนย้ายครอบครัว (19.12.2561)
- ครั้งที่ 3/2562 โอนจัดสรร ค่าขนย้ายครอบครัว (09.01.2562)
- ครั้งที่ 4/2562 โอนจัดสรร ค่าขนย้ายครอบครัว (18.02.2562)
 
  โอนจัดสรร ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 2-3 (11.02.2562)
- โอนจัดสรร หนังสือและ แบบ ง 241
- สรุปยอดโอนค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 2 -3
- รายละเอียดค่าเช่าบ้าน
- ทะเบียนคุมยอดโอนจัดสรรค่าเช่าบ้าน
 
  โอนจัดสรร ค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 2 (31/01/2562)
- โอนจัดสรร หนังสือและ แบบ ง 241
- ยอดค้างเบิก ปี 2561
- ยอดสำหรับ 3 เดือน
- ยอดโอนจัดสรร ไตรมาสที่ 2
 
  โอนจัดสรร งบกลาง รองนายก (30/01/2562)
- จังหวัดอุตรดิตถ์
- จังหวัดตาก
- จังหวัดสุโขทัย
- จังหวัดพิษณุโลก
- จังหวัดเพชรบูรณ์
 
  การสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- งบลงทุน 24 ม.ค. 2562
- แบบฟอร์ม งบลงทุน 24 ม.ค. 2562
 
  โอนจัดสรรงบเบิกแทนกัน สปน. (เงิน ก.ธ.จ.)
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว7274 ลง 11 ธ.ค. 2561
 
  โอนจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่ 1 ปี 2562
- หนังสือ แจ้งโอนจัดสรรค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่ 1
- ค่าเฉลี่ยรายเดือนค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าปณ. รายเดือน
- แบบฟอร์มทะเบียนคุม
- แบบฟอร์ม ทะเบียนคุม ผลเบิกจ่าย ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์
- ง 241 ค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 1
 
  ขอข้อมูลข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562
- ขอข้อมูลข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ปี 2562
- แบบสำรวจค่าเช่าบ้าน
 
- โอนจัดสรรค่ารับรองและพิธีการ ปี 62
 
  โอนจัดสรรงบดำเนินงาน(ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)
- ที่มท 0203.2/ว433 วันที่ 11 ก.ย. 61(จังหวัดละ 100,000 บาท)(หมายเหตุ จ.น่าน มี 2 รหัสงบประมาณ)
 
- รายงานเงินทดรองราชการ งบปี61 ณ11.9.61
 
  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน(รอบ 2)
- ด่วนที่สุดที่ มท 0203.2/ว429 10 ก.ย.61
 
  การสนับสนุน งปม.รายจ่ายประจำปี งปม.2561 งบลงทุน(เงินเหลือจ่าย)
- จังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 20 ก.ย. 61
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ 20 ก.ย. 61
- การจัดสรรเงินเหลือจ่ายประจำปี 2561
 
  การกันเงิน งปม.ปี 2561 และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งปม.ปี 2557-2560
- ส่วนกลาง ด่วนที่สุด ว5005 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561
- สำนักงานจังหวัด ด่วนที่สุด ว5003 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561
- แบบฟอร์มการกันเงิน การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ กันยายน 2561
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ว84 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ว375 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ว365 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561
 
  การขอขยายเวลาเบิกจ่ายรอบมีนาคม2561
- ส่วนกลาง ด่วนที่สุด ว1457
- จังหวัด ด่วนที่สุด ว1460
 
  งบกลางรองนายก
- จังหวัดสมุทรสงคราม งบกลางรองนายก
- จังหวัดกำแพงเพชร งบกลางรองนายก
- จังหวัดอุทัยธานี งบกลางรองนายก
- จังหวัดพิจิตร งบกลางรองนายก
- จังหวัดกำแพงเพชร งบกลางรองนายก
- จังหวัดอุทัยธานี งบกลางรองนายก
- จังหวัดนครสวรรค์ งบกลางรองนายก
- จังหวัดเพชรบูรณ์ งบกลางรองนายก
- จังหวัดพิษณุโลก งบกลางรองนายก
- จังหวัดอุตรดิตถ์ งบกลางรองนายก
- กำแพงเพชร งบกลางรองนายก
- จังหวัดอุทัยธานี งบกลางรองนายก
- จังหวัดนครสวรรค์ งบกลางรองนายก
- จังหวัดเพชรบูรณ์ งบกลางรองนายก
- จังหวัดพิษณุโลก งบกลางรองนายก
- จังหวัดสุโขทัย งบกลางรองนายก
- จังหวัดตาก งบกลางรองนายก
- จังหวัดนครปฐม งบกลางรองนายก
- จังหวัดสุพรรณบุรี งบกลางรองนายก
- จังหวัดกาญจนบุรี งบกลางรองนายก
- จังหวัดราชบุรี งบกลางรองนายก
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบกลางรองนายก
- จังหวัดเพชรบุรี งบกลางรองนายก
- จังหวัดสมุทรสงคราม งบกลางรองนายก
- จังหวัดสมุทรสาคร งบกลางรองนายก
 
- ส่งคืน งบเบิกแทน เส้นทางจักรยาน(กรมพลศึกษา) จ.ระนอง
- ส่งคืน งบเบิกแทน เส้นทางจักรยาน ถึง อธิบดีกรมพลศึกษา
- เบิกแทน กปร. ป่าพรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส
- ส่งคืน งบเบิกแทนกรมป่าไม้ 22 ล้าน ถึง กรมป่าไม้
- ส่งคืน งบเบิกแทนกรมป่าไม้ 22 ล้าน ถึง จ.แม่ฮ่องสอน
- เบิกแทน กรมป่าไม้ โอนจัดสรรให้ จ.แม่ฮ่องสอน
- เบิกแทน สปน. เงินกธจ. จังหวัดพะเยา
- เบิกแทน สปน. เงินกธจ. จังหวัดลำพูน
- เบิกแทน สปน. เงินกธจ. จังหวัดเชียงราย
- เบิกแทน สปน. เงินกธจ. จังหวัดนครสวรรค์
- เบิกแทน สคบ. จ.สมุทรปราการ จ.นครนายก จ.สุราษฎร์ธานี
- เบิกแทน สคบ. จ.ราชบุรี จ.นครศรีธรรมราช จ.ระนอง จ.นราธิวาส
- เบิกแทน สคบ. จังหวัดสุพรรณบุรี
- เบิกแทน สคบ. จังหวัดหนองบัวลำภู
- เบิกแทน สคบ. จังหวัดสงขลา
- เบิกแทน สคบ.จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเชียงราย และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- เบิกแทน สคบ. จังหวัดกระบี่และจังหวัดจันทบุรี
- เบิกแทน สคบ. จังหวัดชัยภูมิ
- เบิกแทน สคบ. จังหวัดสระบุรี
- เบิกแทน สคบ. จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิษณุโลก
- งดจ่ายค่าน้ำ ให้ กปภ.ว4064
- บันทึกข้อความ ขออนุมัติจ่ายค่าน้ำ 23.7.61
- จ่ายตรงค่าน้ำ ว1938
- งบภาค ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการแผนในระดับจังหวัด รหัสเลขที่ส่งออก 172
- งบภาค ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการแผนในระดับจังหวัด รหัสเลขที่ส่งออก 173
- งบภาค ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการแผนในระดับจังหวัด รหัสเลขที่ส่งออก 174
- งบภาค ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการแผนในระดับจังหวัด รหัสเลขที่ส่งออก 175
- งบภาค ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการแผนในระดับจังหวัด รหัสเลขที่ส่งออก 176
- งบภาค ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการแผนในระดับจังหวัด รหัสเลขที่ส่งออก 177
- งบเร่งด่วน งวดที่2 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน เลขที่ส่งออก 182
- งบเร่งด่วน งวดที่2 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน เลขที่ส่งออก 183
- งบเร่งด่วน งวดที่2 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน เลขที่ส่งออก 184
- งบเร่งด่วน งวดที่2 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน เลขที่ส่งออก 185
- งบเร่งด่วน งวดที่2 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน เลขที่ส่งออก 186
- งบเร่งด่วน งวดที่2 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน เลขที่ส่งออก 187
- หนังสือเวียนค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
- การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบลงทุน
- งบกลางรองนายก สมุทรสงคราม
- งบกลางรองนายก เพชรบุรี
- งบกลางรองนายก ประจวบฯ
- งบกลางรองนายก สมุทรสาคร
- ว1408 เบิกแทนกัน สคบ. 6 จังหวัด 13.3.2561  
- แจ้งส่งคืนเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกผูันรายงานภายใน วันที่ 16 มีนาคม 2561  
- 02839 ค่าสาธารณูปโภค OSM นครสวรรค์20.2.61  
- ว0997 เบิกแทนกัน สคบ.5จังหวัด21.2.61  
- ว0884 ตรวจสอบหมายเลขไฟฟ้าประปา 76 จ.  
- 1ค่าไฟฟ้า แยกรายจังหวัด__PDF  
- 2ค่าน้ำ_แยกรายจังหวัด__PDF  
- ว01848 เบิกแทนกัน สคบ 11จังหวัด  
- ว0567 ค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่2  
- ว0318 เบิกแทนกัน สคบ 12จังหวัด  
- แบบราคามาครฐานกลาง รายการประมาณค่าก่อสร้าง  
มท 0203.2ว359 ลว. 10 พ.ย. 60 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดฯและค่าบำรุงรักษาลิฟท์  
- (แบบ ง.241) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัด  
- (แบบ ง.241) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์  
- (แบบ ง.241) ค่าเช่าบ้าน  
- ค่าใช้จา่ยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
- คชจ.ในการสนับสนุนการดำนเนิการแก้ใขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน  
- คชจ.ในการบริหารงานศูนย์ดำรงธรรม  
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2ว370 ลว. 16 พ.ย. 60 (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบประกันสังคม)  
- แบบ ง.241 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  
- แบบ ง.241 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
- คชจ.ในการดำเนินโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว  
- (แบบ ง.241) ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่2  
- (แบบ ง.241) ค่าขนย้าย  
- ค่าขนย้ายครอบครัว ครั้งที่2  
- ค่าขนย้ายครอบครัว ครั้งที่3  
- โอนจัดสรรค่าจ้างเหมาทำความสะอาด และบำรุงรักษาลิฟท์ ครั้งที่ 2  
- โอนจัดสรรค่าจ้างเหมาทำความสะอาด และบำรุงรักษาลิฟท์ ครั้งที่ 3
- มท 0203.2 ว.6817 เบิกแทน ส.ค.บ. 1 ธ.ค.60  
- หนังสือ ว6177 ลว31.10.60 ค่าสาธารณูปโภคไตรมาส1 หนี้ค้างชำระ ปี60  
  - ค่าเช่าบ้าน OSM  
  - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่ารับรองแและพิธีการ  
  - จัดสรร งปม.โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ  
- จัดสรร งปม.ในการดำเนินงานถวายดอกไม้จันทน์ฯ  
- ว6746 ค่าสาธารณูปโภค (ตกค้างปี 61)  
- ว6798 เบิกแทนกัน คชจ. ในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมภิบาลจัังหวัด  
- ว6ว7191 เบิกแทน สคบ 10จังหวัด  
ตัวชี้วัดที่ 4.2 เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- คำสั่งของ สป.มท.ที่ 1576/2561 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  
- มาตรการลดการใช้พลังงาน และลดการใช้กระดาษ ของ สป.มท.  
- แผนความต้องการการใช้กระดาษ ประจำปีงบประมาณ 2561  
- ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2561  
- รายงานผลการประชุมด้านการลดใช้พลังงานฯ ครั่งที่ 1/2561  
กลุ่มงานบริหารการพัสดุ
 
  การส่งมอบรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 38 คัน
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0203.4/ว 2924 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
 
  แจ้งการรับคืนรถยนต์โดยสาร (เช่า) สิ้นสุดสัญญาเช่า (สัญญาเช่า เลขที่ 275.2558) (สนจ.36 จังหวัด)
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0203.4/ว 87 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563
 
  การส่งมอบรถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 29 จังหวัด
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0203.4/ว 86 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563
 
- การส่งมอบรถประจำตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
- พิจารณาคัดเลือกนักบริหารงานและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น "เพชรพัสดุ" ประจำปี 2562
- แบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะ
- หนังสือที่ มท 0203.4/ว5457 ลงวันที่ 25 ก.ย. 61
- แบบสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 61 จัดส่งให้จังหวัด
- ประกาศผู้ชนะ จ้างรถยนต์ในพื้นที่ (ออก ณ วันที่ 8)
กลุ่มงานบัญชี
 
การปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังปีเก่า
- หนังสือที่ มท 0203.3/ว 114 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563
 
แบบประเมินผลสำหรับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปี พ.ศ. 2563
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.3/ว 55 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563
- แบบประเมินผลสำหรับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
 
การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวร
- ซักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS
 
การตรวจสอบรายงานการเงินของ สป.มท.
-การตรวจสอบรายงานการเงินของ สป.มท.
 
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ว 43 คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ว 387 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนเงินฝากคลังของส่วนราชการ
- เอกสารบรรยาย การป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
- เอกสารบรรยาย เทคนิคการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี
- เอกสารบรรยาย แนวทางการตรวจสอบการจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ และกรณีศึกษาต่างๆ
 
- รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองคลัง สป.
- งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562 หน่วยเบิกจ่าย 1500200020 กองคลัง สป.มท.
- ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS Web Online
- รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 ของหน่วยเบิกจ่าย 1500200020
- การผ่อนผันปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS
- เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
- การปรับปรุงบัญชีรายได้รอการรับรู้
- การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 58 ของ สป.มท.
- การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS
- แจ้งการเปิดตรวจสอบงบการเงิน
- การขอข้อมูลลูกหนี้เงินยืมและลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ของปี 2559 และ 2560
  - หนังสือเวียน บัญชี  
- การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
กลุ่มงานการเงิน
 
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- EDC24072562moi
 
  รายงานการตรวจสอบการขอรับเงินค่าเช่าบ้านของ คกก.
- ตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้านของ คกก.
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
- แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์
- การดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณ และกำหนดอัตราชดเชยค่าใช้จ่ายหรือสูญเสียรายได้ของหน่วยงานรัฐในการดำเนินกิจกรรม
- กรมบัญชีกลางแจ้งเวียน รวม 5 เรื่อง 4 ก.ย.61
- การแก้ไขรายการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
- การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า
- กรมบัญชีกลางแจ้งเวียน รวม 2 เรื่อง 26 มิ.ย.61
- กรมบัญชีกลางแจ้งเวียน รวม 4 เรื่อง 13 มิ.ย.61
- การจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอก งปม.61
- กรมบัญชีกลางแจ้งเวียน รวม 3 เรื่อง 30 พ.ค. 61
- การใช้ที่ราชพัสดุตามสำเนาหนังสือกรมธนารักษ์
- หนังสือแจ้งเวียน รวม 2 เรื่อง หนังสือกระทรวงการคลัง และหนังสือกรมธนารักษ์
- การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
  - การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย(ส่วนกลาง)  
  - การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย(จังหวัด)  
  - รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  - ค่าสาธารณูปโภคครั้งที่ 15  
  - หนังสือเวียน บัญชี  
- การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
คำสั่งกฎระเบียบ  
  - คำสั่งมอบอำนาจพัสดุ  
  - พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560  
  - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจังซื้อจัดจ้างฯ 2560