มหาดไทย

        กองคลัง  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย                         

3d_welcome02_whitebg.gif    ค่านิยม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย " วิสัยทัศน์ดี   มีคุณธรรม  น้อมนำความพอเพียง "

spark.gif
F5

Finance Division
Ministry Of Interior


ผู้อำนวยการกองคลัง สป.
นางวันเพ็ญ  มังศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง0
ร่วมแสดงความคิดเห็น 0
และพูดคุยประสา สป.ได้แล้ววันนี้โปรดใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ! !

ทำเนียบนาม

moi - internet

KM การจัดการความรู้ สป.มท.
ศูนย์บริการร่วม มท.

 e-mail

google


ขณะนี้เป็นเวลา
   เวปป์ไซต์น่าสนใจ
dia_bluve.gif สำนักงบประมาณ
dia_bluve.gif กระทรวงการคลัง
dia_bluve.gif กรมบัญชีกลาง
dia_bluve.gif กรมธนารักษ์ 
dia_bluve.gif สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
dia_bluve.gif ธนาคารแห่งประเทศไทย
dia_bluve.gif ธนาคารกรุงไทย  
dia_bluve.gif สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
dia_bluve.gif GFMIS 
dia_bluve.gif GFMIS REPORT 
เรื่องน่ารู้
   - แบบฟอร์มแจ้งรายการ
    เพื่อลดหย่อนภาษี

-  แนวทางการตรวจสอบ
    บัญชีเมื่อเกิดอัคคีภัย

 - กบข.
  -บัญชีอัตราเงินเดือน
  -ราคามาตรฐานครุภัณฑ

Free Hit Counters
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2552งปม.

ระเบียบกระทรวงการคลัง

 

    หนังสือแจ้ง / เวียนกองคลัง สป.

moi - intranet

.. 56 ..

1ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว143 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556
   กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย >>>กลุ่มงานบัญชี<<<
   (งานบริหารงบประมาณ)
ขอแจ้งให้สำนักงานจังหวัด ทุกจังหวัดทราบ 

   เรื่อง  แจ้งสำรวจพื้นที่จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัด
   
       ***ข้อกำหนดและขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference) ฉบับแก้ไ <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด

.. 55 ..

1ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว2391 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556
   กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย >>>กลุ่มงานบัญชี<<<
   (งานบริหารงบประมาณ)
ขอแจ้งให้สำนักงานจังหวัด ทุกจังหวัดทราบ 
   (ยกเว้นจังหวัดสระแก้ว)

   เรื่อง  การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและ
           พัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ กรมทรัพยากรน้ำ

   
       ***ข้อกำหนดและขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference) ฉบับแก้ไ <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด


 

.. 54 ..

1กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย >>>กลุ่มงานบัญชีึ<<< (งานงบประมาณ)
   ขอแจ้งให้สำนักงานจังหวัด ทุกจังหวัดทราบ (ยกเว้นจังหวัดสระแก้ว)
  hot

   เรื่อง  การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและ
            พัฒนากรน้ำแบบบูรณาการก
รมทรัพยากรน้ำ *** ร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงานจ้าง
             ที่ปรึกษาฯ (ฉบับแก้ไข) ***
  <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด

.. 53 ..

1กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ)
   ขอแจ้งให้สำนักงานจังหวัด ทุกจังหวัดทราบ     hot 


  - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒/ ว ๕๙๔ ลว. ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
    เรื่อง แจ้งข้อมูลรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานจังหวัด (ทั้งรถยนต์ส่วนกลางหรือรถยนต์ที่
            ซื้อจากงบกรมจังหวัด) เพื่อให้กองคลัง สป. ทราบ**โดยด่วน** >>> คลิกเพื่อดาวน์โหลด

                                  >>> ***** แบบฟอร์ม คลิกเพื่อดาวน์โหลด *****<<<
                                           .. 52 ..

1กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอแจ้งให้ทราบ     hot 

    เรื่อง  ขั้นตอนการให้บริการของ กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีรายละเอียด ดังนี้
            (๑) ขั้นตอนการตกลงราคา   <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
            (๒) ขั้นตอนการสอบราคา <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
            (๓) ขั้นตอนวิีธีพิเศษ   <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
            (๔) งานบริการจองห้องประชุม   <<< คลิกเืพื่อดาวน์โหลด
            (๕) งานบริการอาคาร สถานที่     <<< คลิกเืพื่อดาวน์โหลด
            (๖) งานบริการรถยนต์ส่วนกลาง <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
            (๗) มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการเบิกจ่ายเงินค่่ารักษาพยาบาล   <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
            (๘) มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ โอนเปลี่ยนแปลงฯ
  <<< คลิกเืพื่อดาวน์โหลด

.. 51 ..

1กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณุ)
   ขอแจ้งให้สำนักงานจังหวัด ทุกจังหวัดทราบ     hot 


  - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๓.๒/ ว ๘๔ ลว. ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  (แบบ ง.๒๔๑)
       เลขที่ส่งออก  ๑๙๒, ๑๙๓ ลว. ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖   จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
       (๑.)  ค่าสาธารณูปโภค (แบบ ง.๒๔๑ เลขที่ ๑๙๒)   <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
       (๒.)  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (แบบ ง.๒๑๔ เลขที่ ๑๙๓)   <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 


.. 50 ..

1กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณุ)
   ขอแจ้งให้สำนักงานจังหวัด ทุกจังหวัดทราบ     hot

 - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒/ว ๒๑๘๙ ลว.๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖
    เรื่อง  การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ
             กรมทรัพยากรน้ำ
    สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
                              ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒/ว ๒๑๘๙ ลว.๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖  <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด

                         ๒.
หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                              ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๔.๒/๑๑๑๐ ลว.๗ พ.ค. ๒๕๕๖
                        พร้อมร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา   <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด

                          ๓. หนังสือกรมทรัพยากรน้ำ
                               ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๔.๒/๒๗๒๔ ลว.๒๑ พ.ค. ๒๕๕๖    <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
                          ๔.
สำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  (แบบ ง.๒๔๑)
                               เลขที่ส่งออก  ๑๘๗ ลว. ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖    <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด.. 49 ..

1กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณุ)
   ขอแจ้งให้สำนักงานจังหวัด ทุกจังหวัดทราบ     hot 


  - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒/ ว ๖๖ ลว. ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  (แบบ ง.๒๔๑)
       เลขที่ส่งออก  ๑๗๑, ๑๗๒ ลว. ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖   จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
                  (๑.)  การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ  <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
                  (๒.)  เงินสมทบประกันสังคมสำหรับส่วนราชการ    <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด

                *****   บัญชีรายละเอียดการปรับค่าตอบแทน และเงินเพิ่มการครอบชีพ  ฯลฯ   ***** 


.. 48 ..

1กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กลุ่มงานพัสด (งานพัสดุ)
   ขอแจ้งให้สำนักงานจังหวัด ทุกจังหวัดทราบ   hot 


  - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๔/ ว ๖๕ ลว. ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

    เรื่อง  การมอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ใช้ในราชการ   <<คลิกเพื่อดาวน์โหลด

    *** หลักเกณฑ์ในการรับมอบและการใช้โทรฯ ***   <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

 


.. 47 ..

1กองคลัง สำนักงานปลักกระทรวงมหาดไทย กลุ่มงานบัญชี (งานรายงานการเงินและต้นทุน)
   ขอแจ้งให้สำนักงานจังหวัด ทุกจังหวัดทราบ   hot 


  - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒ /ว ๑๖๑๑ ลว. ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖

    เรื่อง การดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ <<คลิกเืพื่อดาวน์โหลด

                                                *** รายละ้เอียดประกอบ ***   <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด

.. 46 ..

1กองคลัง สำนักงานปลักกระทรวงมหาดไทย >>> กลุ่มงานบัญชี <<< (งานงบประมาณ)
   ขอแจ้งให้สำนักงานจังหวัด ทุกจังหวัด/ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด สป.มท./
   หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด สร.มท. ทราบ      hot 


    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒ /ว ๑๕๙๗ ลว. ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖

       เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
               พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๕ (ส่วนภูมิภาค)   <<< คลิกเืพื่อดาวน์โหลด

    - หนังสือสำนักงานปลัีดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒/ ว ๑๕๙๘ ลว. ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖


       เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
               พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๕ (ส่วนกลาง)   <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด

      *** รายละเอียดประกอบ *** 
         ๑. รายงานผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ใบสั่้งซื้อสั่งจ้าง (PO) <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
         ๒. รายงานผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประเภทใบสำรองเงิน <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
       
. หลักเกณฑ์การอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ ๒๕๔๘-๒๕๕๕ ของกรมบัญชีกลาง
               ตามอ้างถึง ๒ <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด

                                                                           
                            .. 45 ..

1กองคลัง สำนักงานปลักกระทรวงมหาดไทย >>> กลุ่มงานบัญชี <<< (งานงบประมาณ)
   ขอแจ้งให้สำนักงานจังหวัด ทุกจังหวัดทราบ      hot 


    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒ /ว ๔๐ ลว. ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖

      เรื่อง ขอส่งสำเนาการสำรองเงินทุน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค  
                                           >>>   คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด  <<<

                                   *** รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ ***
                                                >>>   คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด  <<<


.. 44 ..

1กองคลัง สำนักงานปลักกระทรวงมหาดไทย >>> กลุ่มงานบัญชี <<< (งานงบประมาณ)
   ขอแจ้งให้สำนักงานจังหวัด ทุกจังหวัดทราบ      hot 


    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒ /ว ๑๓๖๘ ลว. ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖

      เรื่อง การสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ 
                                 >>>   คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด  <<<


         *** แบบฟอร์มรายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ***

                                 >>>   คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด  <<<
.. 43 ..

1กองคลัง สำนักงานปลักกระทรวงมหาดไทย >>> กลุ่มงานบัญชี <<< (งานงบประมาณ)
   ขอแจ้งให้สำนักงานจังหวัด ทุกจังหวัดทราบ      hot 


    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒ /ว ๑๒๓๒ ลว. ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖

      เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๕  <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

.. 42 ..

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  hot 
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๓.๒ / ว ๑๐๓๓   ลว. ๗  มีนาคม  ๒๕๕๖
      เรื่อง การเบิกเงินงบประมาณแทนกันของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
              (สำนักงานจังหวัด ๖๕ จังหวัด)  >>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

    - รายการแบบ ง.๒๔๑ เลขที่ ๑๑๒) <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

        *** รายละเอียดประกอบ *** 
            (๑) แบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน   <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
            (๒) รายละเอียดของงบประมาณที่จัดสรรให้เบิกจ่ายแทน <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 .. 41 ..
1กองคลัง งานบริหารทั่วไป ขอแจ้งให้ส่วนราชการ/ จังหวัดทุกจังหวัด/
   ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด สป./ สำนักงานรัฐมนตรี/ หน่วยงานตรวจสอบภายใน มท./
   กรุงเทพมหานคร/ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.   hot 


    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๕/ว ๘๙๓ ลว. ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖
       เรื่อง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลาง
                ของทางราชการ   <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด.. 40 ..

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  hot 
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๓.๒ / ว ๒๕, ๒๗  ลว. ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
      เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  (แบบ ง.๒๔๑)
  เลขที่ส่งออก ๑๐๓, ๑๐๔ ลว. ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

      (1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (แบบ ง.๒๔๑ เลขที่ ๑๐๓) <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

      (2) ค่าสาธารณูปโภค (แบบ ง.๒๔๑ เลขที่ ๑๐๔)  <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

        *** เอกสารประกอบ ***   <<<  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
       
        ***** หมายเหตุ  ถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต (ศสข.) ๑ - ๑๒ เขต *****
              ***** และกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด (สสจ.) ๗๖ จังหวัด *****
    .. 39 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานรายงานการเงินและต้นทุน) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ   hot

    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒ /ว ๙๐๖ ลว. ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
    
  เรื่อง  ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังช่วงคู่ขนาน  <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 
*รายละเอียดการนำส่งและการเบิกจ่ายเงินฝากคลัง  <<< คลิกเืพื่อดาวน์โหลด

 *แบบฟอร์มการขอผ่านรายการเอกสารปรับปรุงบัญชี (รายการช่วงคู่ขนาน) <<< คลิกเืพื่อดาวน์โหลด
                                                  -----------------------------------
.. 38 ..
1กองคลัง กลุ่มงานพัสดุ (งานพัสดุ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ   hot

    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๔/ ว ๒๓ ลว. ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
          เรื่อง ส่งแบบสำรวจความประสงค์เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับใช้ในราชการ สป.มท.  
               (ส่วนกลาง)  <
<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
         ** แบบฟอร์มสำรวจความประสงค์ฯ (ส่วนกลาง) <<< คลิกเืพื่อดาวน์โหลด


    - หนังสือสำนักงานปลัีดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๔/ ว ๒๔ ลว. ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
          เรื่อง ส่งแบบสำรวจความประส่งค์เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับใช้ในราชการ สป.มท.
                  (ส่วนภูมิภาค) <<< คลิกเืพื่อดาวน์โหลด
           ** แบบฟอร์มสำรวจความประสงค์ฯ (ส่วนภูมิภาค) <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
        
     >>>> สามารถ Fax. มาได้ที่เบอร์ 02-2227172 หรือ 50353, 50356, 50348 <<<<<
.. 37 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานรายงานการเงินและต้นทุน) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ   hot
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒ / ว ๗๕๓ ลว. ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
    
  เรื่อง  โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร สป.มท.
               ด้านการเงินและการคลัง" (ส่วนกลาง)   <<<
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
     ** เอกสารประกอบ **
        
- กำหนดการอบรมหลักสูตร (ส่วนกลาง)  <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
        
- แบบแจ้งรายชื่้อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร (ส่วนกลาง) <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด


       - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒ / ๒๑๘๐ ลว. ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
    
  เรื่อง  โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร สป.มท.
               ด้านการเงินและการคลัง" (ส่วนภูมิภาค)   <<<
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
         ** เอกสารประกอบ **
        
- กำหนดการอบรมหลักสูตร (ส่วนภูมิภาค)  <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
        
- แบบแจ้งรายชื่้อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร (ส่วนภูมิภาค) <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

.. 36 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานรายงานการเงินและต้นทุน) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ   hot

    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒ / ๒๑๗๖ ลว. ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
    
  เรื่อง  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ
               พ.ศ. ๒๕๕๖  
<<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 

 .. 35 ..
1กองคลัง งานบริหารทั่วไป ขอแจ้งให้จังหวัดทุกจังหวัดทราบ(ยกเว้นจังหวัดบึงกาฬ) hot 
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๔/ ว ๑๗ ลว. ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖
       เรื่อง  ขอให้แจ้งข้อมูลรถประจำตำแหน่ง (รองผู้ว่าราชการ) ที่มีสภาพดี เพื่อเสนอขอเปลี่ยนแปลงประเภท
                รถราชการเป็นรถนั่งส่วนกลางสำหรับใช้ในราชการสำนักงานจังหวัด <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด


.. 34 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ   hot

    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒ / ว ๑๕ ลว. ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
    
  เรื่อง  ขอให้จัดส่งเอกสาร (เพิ่มเติม) การจัดซื้อครุภัณฑ์และแผนความต้องการจัดการจัดหาสิ่งก่อสร้าง
               ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (จำนวน ๓๖ จังหวัด) <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
    - รา่ยละเอียดประกอบ 
                >> รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔) <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
                >> สรุปผลรายการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด

   **หมายเหตุ จังหวัด 36 จังหวัด ได้แก่ 1.ชลบุรี  2.หนองบัวลำภู  3.เลย  4.สมุทรสาคร  5.ตาก 

      6.ยโสธร  7.ประจวบคีรีขันธ์  8.นราธิวาส  9.เชียงราย  10.ชัยภูมิ  11.กำแพงเพชร

      12.สุพรรณบุีรี  13.สระแก้ว  14.สงขลา  15.อุบลราชธานี  16.พัทลุง  17.มหาสารคาม

      18.สมุทรปราการ  19.ตรัง  20.นครสวรรค์  21.ชุมพร  22.นครศรีธรรมราช  23.ฉะเชิงเทรา

       24.กระบี่  25.อ่างทอง  26.กาฬสินธุ์  27.สระบุรี  28.เพชรบูรณ์  29.กาญจนบุรี 

       30.นครพนม  31.ลำปาง  32.นครนายก  33.บุรีรัมย์  34.ราชบุรี  35.หนองคาย 

       36.อุทัยธานี

      


.. 33 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานรายงานการเงินและต้นทุน) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ   hot

    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒ / ว ๕๖๖ ลว. ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
    
  เรื่อง  การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
              ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
<<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
      รายละเอียดแนบ - รหัสกิจกรรมย่อยสำหรับเงินในงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖
                                สำหรับของ  (ส่วนภูมิภาค) <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
                             - คำอธิบายกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด


.. 32 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานรายงานการเงินและต้นทุน) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ   hot

    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒ / ว ๕๖๕ ลว. ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
    
  เรื่อง  การระบุรหัสกิจกรรมย่อยในการเบิกจ่ายเงิน สำหรับปีงบประมาณ
               พ.ศ. ๒๕๕๖  
<<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
      รายละเอียดแนบ - รหัสกิจกรรมย่อนสำหรับเงินในงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖
                                สำหรับของ  (ส่วนกลาง) <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
                             - คำอธิบายกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
    
  

.. 31 ..

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานรายงานการเงินและต้นทุน) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ   hot
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒ / ว ๕๖๔ ลว. ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
    
  เรื่อง  การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
               ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
<<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
    
  รายละเอียดแนบ  - ต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน <<< คลิกเืพื่อดาวน์โหลด
                         
- ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วย <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด


 .. 30 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ   hot

   - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๓.๒ / ว ๕๒๑ ลว. ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
   
      เรื่อง  การใช้เงินในการบริหารของสำนักงานจังหวัด <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด


 .. 29 ..
1กองคลัง ฝ่ายการเงิน (งานเงินเดือน) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ   hot

    
เรื่อง  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี ๒๕๕๕ ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
  
     - หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของข้าราชการ (ส่วนกลาง)  <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 
       - หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของลูกจ้างประจำ (ส่วนกลาง)  <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 .. 28 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานรายงานการเงินและต้นทุน) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒ / ว ๔๕๓ ลว. ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๖
       เรื่อง  การตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายกิจกรรมย่อยของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ของส่วนภูมิภาค  <<<  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
       ** รายละเอียดประกอบ ของส่วนภูมิภาค ได้แก่ ..
               ๑. รายการค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
               ๒. แบบตอบรับการตรวจสอบข้อมูลค่าใช้กิจกรรมย่อย พ.ศ. ๒๕๕๕ <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด                                                      
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒ / ว ๔๕๔ ลว. ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
       เรื่อง  การตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายกิจกรรมย่อยของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของส่วนกลาง   <<<  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
     
  ** รายละเอียดประกอบ ของส่วนกลาง ได้แก ..
  
           
๑. รายการค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
                 ๒. แบบตอบรับการตรวจสอบข้อมูลค่าใช้กิจกรรมย่อย พ.ศ. ๒๕๕๕ <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
                                         

                                                     *****-------------------------*****
                      


  .. 27 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ 
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒/ ว ๒๘   ลว. ๓  มกราคม  ๒๕๕๖
       เรื่อง  การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเบิกเป็นค่าใช้จ่าย
               ในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ.   <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด

    - รายงานแบบ (ง. ๒๔๑) เลขที่ส่งออก  ๐๖๙  ลงวันที่ ๓ มกราคม  ๒๕๕๖ <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
               

                               *** --- รายละเอียดแนบ  คลิกเพื่อดาวน์โหลด --- ***   
                 


 .. 26 ..
1กองคลัง งานบริหารทั่วไป ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ    
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.4/ ว 5916   ลว. 20 ธันวาคม  2555
       เรื่อง  การจัดสร้างพระไตรปิฎก จ.ป.ร. อักษรสยามฯ ประจำจังหวัด 
<<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                         

 .. 25 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ 
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ ว 339   ลว. 6  ธันวาคม  2555
       เรื่อง  การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประมาณ พ.ศ. 2557 (ในส่วนของรถยนต์ราชการให้
               จังหวัดจัดส่งข้อมูลรถยนต์ของทางราชการที่ใช้งบประมาณของ
                สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดซื้อหรือส่วนกลางจัดส่งให้จังหวัด
<<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด

                          *** --- รายละเอียดแนบ  คลิกเพื่อดาวน์โหลด --- ***                    
 .. 24 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ   
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 336   ลว. 4 ธันวาคม 2555
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  (แบบ ง.241)
       เลขที่ส่งออก  042,043   ลว. 25 มิถุนายน 2555   จำนวน 2 รายการ ดังนี้ <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
                  (1)  ค่าตอบแทนและค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ  <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
                  (2)  เงินสมทบประกันสังคมสำหรับส่วนราชการ    <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด


                           *****     รายละเอียดประกอบการเลื่อนค่าตอบแทน ฯลฯ     *****


 .. 23 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ     
  - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 5566   ลว. 27 พฤศจิกายน 2555
 
     เรื่อง  การเบิกเงินงบประมาณแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.   <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
   - รายงานแบบ (ง.241) เลขที่ส่งออก  030  ลงวันที่ 27 พฤศจิการยน 2555  <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด   
   - รายงานแบบ (ง.241) เลขที่ส่งออก  031  ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน  2555  <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
   - รายงานแบบ (ง.241) เลขที่ส่งออก  032   ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด                                          
                                    ***** --- คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบ --- *****
 

 .. 22 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว 5563 ลว. 27 พฤศจิกายน 2555
       เรื่อง  แจ้งผลการขออุทรณ์การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555  
                ไว้เบิกเหลื่อมปี ของส่วนภูมิภาค  <<<  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

                           *** คลิกเพื่อดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยของส่วนภูมิภาค ***

    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว 5564 ลว. 27 พฤศจิกายน 2555
       เรื่อง แจ้งผลการขออุทธรณ์การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555
               ไ่ว้เบิกเหลื่อมปี ของส่วนกลาง   <<<  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

                            *** คลิกเพื่อดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วของส่วนกลาง ***
      
               *** --- คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง --- ***

 .. 21 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ     
  - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 330   ลว. 26 พฤศจิกายน
2555
    เรื่อง ขอส่งสำเนาแบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
           พ.ศ. 2556 (รายการค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็น
           ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 เพื่อไปตั้งจ่ายให้กับจังหวัดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
           ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย โดยการพัฒนาเป็นทีม
           วิทยากร (Train the Trainers)  <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
  - รายงานแบบ (ง.241) เลขที่ส่งออก   029   ลงวันที่ 26  พฤศจิกายน  2555 <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด

                                      ***** คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดแนบ *****


 .. 20 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ     
  - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 329   ลว. 26 พฤศจิกายน
2555
    
เรื่อง ขอส่งสำเนาแบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
             พ.ศ. 2556  (ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)
             ให้กับสำนักงานจังหวัด 76 จังหวัด <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
  - รายงานแบบ (ง.241) เลขที่ส่งออก   027   ลงวันที่ 26  พฤศจิกายน  2555 <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
                                    
 .. 19 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว 327 ลว. 26 พฤศจิกายน 2555
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
                (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) และ ค่าตอบแทน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานให้แก่
                ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต (ศสข.) เขต 1 - 12    <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด

    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว 331 ลว. 26 พฤศจิกายน 2555
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
               (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) และ ค่าตอบแทน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานให้แก่
               กลุ่มข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด (สสจ.) รวม 76 จังหวัด    <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด

    - เลขที่ส่งออก 025, 026 ลว. 26 พฤศจิกายน 2555 จำนวน 2 รายการ ดังนี้
      (1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (แบบ ง.241 เลขที่ 025)   <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
      (2) ค่าสาธารณูปโภค (แบบ ง.241 เลขที่ 026)  <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด

                                           ***** คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบ *****
            
             
 .. 18 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ     
  - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 319   ลว. 14 พฤศจิกายน
2555
    
เรื่อง ขอส่งสำเนาแบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
             พ.ศ. 2556  (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำโครงการปลูกฝังสำนักรักสามัคคีและเสริมสร้าง
              ความปรองดอง ให้กับสำนักงานจังหวัด 76 จังหวัด <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
  - รายงานแบบ (ง.241) เลขที่ส่งออก   020   ลงวันที่ 14  พฤศจิกายน  2555 <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด                                        
 .. 17 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ     
  - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 318   ลว. 13 พฤศจิกายน
2555
    
เรื่อง ขอส่งสำเนาแบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
             พ.ศ. 2556  (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและขยายเครื่อข่ายประชาชนด้านการข่าว
              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้กับสำนักงานจังหวัด 76 จังหวัด <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
  - รายงานแบบ (ง.241) เลขที่ส่งออก   019   ลงวันที่ 13  พฤศจิกายน  2555 <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด                                        
                                   
 .. 16 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ     
  - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 317   ลว. 13 พฤศจิกายน
2555
    
เรื่อง ขอส่งสำเนาแบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
             พ.ศ. 2556  (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ
              ให้กับสำนักงานจังหวัด 27 จังหวัด <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
  - รายงานแบบ (ง.241) เลขที่ส่งออก   017   ลงวันที่ 13  พฤศจิกายน  2555 <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด                                        
                                   
 .. 15 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ     
  - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 316   ลว. 13 พฤศจิกายน
2555
    
เรื่อง ขอส่งสำเนาแบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
             พ.ศ. 2556  (ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ "ปวงประชาเป็นสุข
              ด้วยพระบารมี" ให้กับสำนักงานจังหวัด 76 จังหวัด <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
  - รายงานแบบ (ง.241) เลขที่ส่งออก   016   ลงวันที่ 13  พฤศจิกายน  2555 <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด                                        

 .. 14 ..
1กองคลัง ฝ่ายการเงิน ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ   
   - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๑/ ว ๕๒๑๙ ลว. ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
      เรื่อง  ขอข้อมูลจังหวัดเพื่อจัดทำสมุดบันทึก "มหาดไทยชวนรู้ ๒๕๕๖"  <
<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
            
                         *** --- รายละเอียดของ ๗๖ จังหวัด คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด --- ***
 
     *** หมายเหตุ  ข้อมูลที่แก้ไขสามารถสามารถ ส่งมาที่ กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
           หรือส่งทาง E-mail    yaya_thanya@hotmail.com ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕


 .. 13 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ     
  - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2/ว 312  ลว. 7 พฤศจิกายน
2555
    
เรื่อง ขอส่งสำเนาแบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
              งบประมาณ  พ.ศ. 2556  (ค่าเช่าบ้านของเจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM)                        ให้กับสำนักงานจังหวัด 15 จังหวัด    <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
  - รายงานแบบ (ง.241) เลขที่ส่งออก   015   ลงวันที่  7   พฤศจิกายน  2555   <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด                                        
                                   
***** --- คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบ --- *****

 .. 12 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ   
   - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ ว 14605 ลว. 7 พฤศจิกายน 2555
      เรื่อง  การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
                                
                                  
*** --- รายละเอียดแนบ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด --- ***

 .. 11 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ     
  - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2/ว 310  ลว. 5 พฤศจิกายน
2555
    
 เรื่อง ขอส่งสำเนาแบบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556                             (ค่าใช้จ่ายเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ศูนย์อำนวยการพลัง
       แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศพส.จ.) ให้กับสำนักงานจังหวัด 76 จังหวัด <<<คลิกเพื่อดาวน์โหลด
  - รายงานแบบ (ง.241) เลขที่ส่งออก   013   ลงวันที่  5  พฤศจิกายน  2555 <<<คลิกเพื่อดาวน์โหลด                                        
                                   
***** --- คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบ --- ***** 
 .. 10 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ     
  - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2/ว 309  ลว. 5 พฤศจิกายน
2555
    
เรื่อง ขอส่งสำเนาแบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
             พ.ศ. 2556  (ค่าเช่าบ้านของข้าราชการตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
              และการสื่อสาร ให้กับสำนักงานจังหวัด 19 จังหวัด    <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
  - รายงานแบบ (ง.241) เลขที่ส่งออก   012   ลงวันที่  5  พฤศจิกายน  2555   <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด                                        
                                   
***** --- คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบ --- *****
 .. 9 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ     
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 307   ลว. 1 พฤศจิกายน  2555
       เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายการค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด
               รวม   60  จังหวัด และค่าบำรุงรักษาลิฟท์  รวม  40  จังหวัด  << คลิกเพื่อดาวน์โหลด
      (1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัด (แบบ ง.241 เลขที่ 010 ) << คลิกเพื่อดาวน์โหลด
      (2) ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ (แบบ ง.241 เลขที่ 011 ) << คลิี่กเพื่อดาวน์โหลด


 .. 8 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ     
    -  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 306 ลว. 31 ตุลาคม
2555
    
   เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน
                 ของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
    -  แบบ (ง.241) เลขที่ส่งออก  009  ลงวันที่  31 ตุลาคม  2555   <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด                                        
                                   
***** --- คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบ --- *****

 .. 7 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ     
  - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2/ว 4995 ลว. 29 ตุลาคม
2555
    
เรื่อง การเบิกเงินงบประมาณแทนกันของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค << คลิกเพื่อดาวน์โหลด
  - แบบ (ง.241) เลขที่ส่งออก   008   ลงวันที่  29  ตุลาคม  2555 << คลิกเพื่อดาวน์โหลด                                        
                                   
***** --- คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบ --- *****

 .. 6 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ   
  - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 4858   ลว. 19 ตุลาคม 2555
     เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบดำเนินงาน <<คลิกเพื่อดาวน์โหลด
            (1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  (แบบ ง.241 เลขที่  004 )   <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
            (2) ค่าเช่าบ้าน (แบบ ง.241 เลขที่  005 )  <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
            (3) ค่าสาธารณูปโภค  (แบบ ง.241 เลขที่  006 )   <<< คลิกที่เพื่อดาวน์โหลด

 .. 5 ..
1กองคลัง งานบริหารทั่วไป ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ   
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.4/ ว 4859   ลว. 19  ตุลาคม  2555
       เรื่อง  การจัดสร้างพระไตรปิฎก จ.ป.ร. อักษรสยามฯ ประจำจังหวัด 
<<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                           *** ---รายละเอียดแนบ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด--- **** .. 4 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ   
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2/ ว 4713   ลว. 4  ตุลาคม  2555
       เรื่อง  หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมการหรือดำเนินการรับเสด็จฯ
                งานพิธีในหัวเมือง   <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                       *** ---รายละเอียดแนบ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด--- ***
       ***หมายเหตุ แก้ไขหลักเกณฑ บางส่วน ที่หน้า 1 ใหม่

   

 .. 3 ..
1กองคลัง สป. งานบริหารทั่วไป  ขอแจ้งให้ส่วนราชการ และจังหวัดทราบ 
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.5/ ว 4715   ลว. 9 ตุลาคม 2555
       เรื่อง   การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
                ผ่านระบบ GFMIS <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
  .. 2 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ   

    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2/ ว 4693   ลว. 8 ตุลาคม 2555
    เรื่อง แจ้งรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
             *** รายละเอียดแนบ *** (ส่วนกลาง)   <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
                                                      >>>>>><<<<<<

    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2/ ว 4694  ลว. 8 ตุลาคม 2555
    เรื่อง แจ้งรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
             *** รายละเอียดแนบ *** (ส่วนภูมิภาค)  <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
                                                       >>>>>><<<<<<

  .. 1 ..
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานรายงานและต้นทุน) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ   
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2/ ว 4704, 4703 ลว. 8 ตุลาคม 2555
       เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของ สป.มท. และรายงานวัสดุคงเหลือ
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
        หมายเหตุ   *** ส่วนภูมิภาค ***  <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                        *** ส่วนกลาง ***  <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด  

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานบัญชี) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ   
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2/ ว 4414   ลว. 18 กันยายน 2555
       เรื่อง  แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานบัญชี) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ   
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2/ ว 4567   ลว. 28 กันยายน 2555
       เรื่อง  รายงานผลกิจกรรมประหยัดค่าวัสดุ/ค่าล่วงเวลา ตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปี
                งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555   <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                 ***** เอกสารประกอบ *****  <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ   
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2/ ว 4474   ลว. 21 กันยายน 2555
       เรื่อง  การขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลาง
                               >>>--- คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดหนังสือ ---<<<

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ   
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 255  ลว. 10 กันยายน 2555
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  (แบบ ง.241)
    - เลขที่ส่งออก 356, 357 ลว. 10 กันยายน 2555 จำนวน 2 รายการ ดังนี้ <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
      (1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (แบบ ง.241 เลขที่ 356)   <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
      (2) ค่าสาธารณูปโภค (แบบ ง.241 เลขที่ 357)  <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

  ***** หมายเหตุ  ถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต(ศสข.) 5 (อด) เขต 6 (ขก) เขต 12(สข)*****
                   ***** และกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด (สสจ.) 20 จังหวัด *****
             


1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานรายงานและต้นทุน) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ   

    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท 0203.2/ ว 4156  ลว. 4 กันยายน 2555
  
    เรื่อง ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมตามโครงการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
              "การจัดการความรู้ด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต" (ส่วนกลาง) <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                                  ***** --ดาวน์โหลดรายละเอียด--คลิกที่นี่ *****
                                           >>>>>>>>><<<<<<<<<
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท 0203.2/ ว 4155 ลว. 4 กันยายน 2555
       เรื่อง ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมตามโครงการฝึกอบรมและประชุมเิชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
               "การจัดการความรู้ด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต" (ส่วนภูมิภาค 5 จังหวัด ได้แก่
               จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                                   *****--ดาวน์โหลดรายละเอียด--คลิกที่นี่*****
                                           >>>>>>>>><<<<<<<<<

1กองคลัง ฝ่ายการเงิน ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ   
 - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0203.1/ ว 4153  ลว. 4 กันยายน 2555
  
เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ.2555 <<คลิกเพื่อดาวน์โหลด

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ     
    -  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 4096 ลว. 31 สิงหาคม 2555
    
   เรื่อง  การเบิกเงินงบประมาณแทนกันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหา ก.ธ.จ. ให้จังหวัด
                และอำเภอ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี    <<< คลิกที่นี่ีเพื่อดาวน์โหลด
  
-  สำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241) เลขที่ส่งออก  332
      
ลว. 31 สิงหาคม 2555   <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                  ********** ---- หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่นี่ ---- **********
  *****----  หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ----*****
 

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ     
   - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 3926 ลว. 23  สิงหาคม 2555
    
เรื่อง  การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555ไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลา
             เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2554 <<< คลิกที่นี่ีเพื่อดาวน์โหลด
                         
***** --- คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดต่างๆ --- *****

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ     
   - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.5/ว 230 ลว. 22  สิงหาคม
2555
    
เรื่อง การเร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ปรุะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 <<< คลิกที่นี่ีเพื่อดาวน์โหลด
                             
***** --- คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบ --- *****

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ   
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 210 ลว. 10 สิงหาคม 2555
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  (แบบ ง.241)
    - เลขที่ส่งออก 273, 274 ลว. 10 สิงหาคม
2555 จำนวน 2 รายการ ดังนี้ <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
      (1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (แบบ ง.241 เลขที่ 273 รวม 74 จังหวัด) <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
      (2) ค่าสาธารณูปโภค (แบบ ง.241 เลขที่ 274 รวม 21 จังหวัด) <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                                  *****************************************

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ     
   - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 3650 ลว. 8 สิงหาคม
2555
    
เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับเสด็จฯ ระหว่างปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 <<< คลิกที่นี่ีเพื่อดาวน์โหลด

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ     
   - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 3499 ลว. 30 กรกฎาคม 2555
    
เรื่อง  ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ    <<< คลิกที่นี่ีเพื่อดาวน์โหลด
              ********** ---- หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่นี่ ---- **********
 

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ     
   - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 180 ลว. 10 กรกฎาคม 2555
    
เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
           
จังหวัด ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ในการ
            จัดประชุม ก.ธ.จ.   <<< คลิกที่นี่ีเพื่อดาวน์โหลด
              ********** ---- หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่นี่ ---- **********
 

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ   
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 179 ลว. 6 กรกฎาคม 2555
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  (แบบ ง.241)
    - เลขที่ส่งออก 211, 212 ลว. 10 กรกฎาคม 2555 จำนวน 2 รายการ ดังนี้ <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
            (1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (แบบ ง.241 เลขที่ 211)   <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
            (2) ค่าสาธารณูปโภค (แบบ ง.241 เลขที่ 212)  <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                                  *****************************************
  ****เพื่อโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กิจกรรมบริการเครือข่าย****
        ****ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าตอบ ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค****
       ****จากตั้งจ่ายส่วนกลางไปตั้งจ่ายให้กับส่วนภูมิภาค 12 จังหวัด เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ****
                ****งบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสข.) 1-12****

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 172 ลว. 28 มิถุนายน 2555
    
  เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241) << คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
    
- เลขที่ส่งออก 203 ลว. 28 มิถุนายน 2555 จำนวน 1 รายการ << คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
              
(รายการโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง

                 เพื่่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรของจังหวัด 76 จังหวัด)
                     *****   >> รายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ <<   *****
          ***** --- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองฯ --- *****

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ   
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 173  ลว. 28 มิถุนายน 2555
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  (แบบ ง.241)
    - เลขที่ส่งออก 204, 205 ลว. 28 มิถุนายน 2555 จำนวน 2 รายการ ดังนี้ <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
            (1)  ค่าตอบแทนและค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ  <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
            (2)  เงินสมทบประกันสังคมสำหรับส่วนราชการ  <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

                        *****   รายละเอียดประกอบการเลื่อนขั้นค่าตอบแทน  *****--แก้ไขเพิ่มเติม(18 ก.ค. 55)--

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ   
  -  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 2906 ลว. 28 มิถุนายน 2555
      เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งบเบิกแทนกันของ
              สำนักงาน ป.ป.ส. และขอส่งสำเนารายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
              (แบบ ง.241) <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
  -  เลขที่ส่งออก 202, 206 ลว. 28 มิถุนายน 2555 จำนวน 2 รายการ ดังนี้
  (1)  เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในห้วงเดือน
         เมษายน - กันยายน 2555 (แบบ ง.241 เลขที่ 202) <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด        
 
(2)  ค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพ (แบบ ง.241 เลขที่ 206) <<<คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                                 *****  รายละเอียดประกอบการเลื่อนขั้นค่าตอบแทน  *****

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ   
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 163  ลว. 25 มิถุนายน 2555
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  (แบบ ง.241)
       เลขที่ส่งออก 192,193  ลว. 25 มิถุนายน 2555   จำนวน 2 รายการ ดังนี้ <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                  (1)  ค่าตอบแทนและค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ  <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                  (2)  เงินสมทบประกันสังคมสำหรับส่วนราชการ    <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

                             *****     รายละเอียดประกอบการเลื่อนขั้นค่าตอบแทน      *****
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  
    -  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2/ ว 2727   ลว. 18 มิถุนายน 2555
    
    เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241) << คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
    
-  เลขที่ส่งออก 187  ลว. 18 มิถุนายน 2555   จำนวน 1 รายการ << คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
             *****   รายละเอียดของงบประมาณที่จัดสรรให้สำนักงานจังหวัดเป็นหน่วยเบิกจ่าย   *****
                                        
*****    ---รายละเอียดเพิ่มเติม---     *****

 
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 159  ลว. 15 มิถุนายน 2555
    
  เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241) << คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
    
- เลขที่ส่งออก 183  ลว. 18 มิถุนายน 2555   จำนวน 1 รายการ << คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
           
(เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง
             เพื่อสร้างวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางแผนงานส่งเสริม
             การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาดกษัตริย์ทรงเป็น
             ประมุขและการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่)
       *****   รายละเอียดประกอบการตัดโอนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ   *****
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 150  ลว. 8 มิถุนายน 2555
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
       เลขที่ส่งออก 175,176 ลว. 8 มิถุนายน 2555   จำนวน 2 รายการ ดังนี้

                  (1)  ค่าตอบแทนและค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ  <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                  (2)  เงินสมทบประกันสังคมสำหรับส่วนราชการ    <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

                          *****     รายละเอียดประกอบการเลื่อนขั้นค่าตอบแทน      *****

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (22/05/55)  
   - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว 134 ลว. 22 พ.ค. 55
      เรื่อง ขอให้ระบุรหัสกิจกรรมย่อยในการเบิกจ่ายเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

       รหัสกิจกรรมย่อยในการเบิกจ่ายเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(จังหวัด)
       รหัสกิจกรรมย่อยในการเบิกจ่ายเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(ส่วนกลาง)
       รายงานคำอธิบายรหัสกิจกรรมย่อยในการเบิกจ่ายเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (15/05/55)    
   - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 121 ลว. 14 พ.ค. 55
     เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241) <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
    ***
เลขที่ส่งออก 148 ลว. 10 พ.ค. 55 (คชจ.ในการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ ฯ) ***
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (04/05/55)  
   - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 118 ลว. 4 พ.ค. 55
     เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
     เลขที่ส่งออก 142 ลว. 4 พ.ค. 55 (โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง)
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (04/05/55)  
   - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 114 ลว. 3 พ.ค. 55
     เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
     เลขที่ส่งออก 141 ลว. 3 พ.ค. 55 (โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ)
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานบัญชี) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (02/05/55)  
   - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว 1956 ลว. 1 พ.ค. 55
     เรื่อง การดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

                  ********** หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่นี่  **********
     
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (23/04/55)  
   - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 105 ลว. 23 เม.ย. 55
     เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
     เลขที่ส่งออก 130 ลว. 23 เม.ย. 55 (โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว)
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (07/04/55)  
   - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 99 ลว. 17 เม.ย. 55
     เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
     เลขที่ส่งออก 127 ลว. 17 เม.ย. 55 (คชจ.ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูิมิภาค)

                  หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินได้ที่นี่
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (07/04/55)  
   - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 96 ลว. 5 เม.ย. 55
     เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
     เลขที่ส่งออก 124 ลว. 5 เม.ย. 55 (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)
                  หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินได้ที่นี่

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (03/04/55) 
     -เรื่อง  รานงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัต งบประมาณปี พ.ศ. 2547 - 2554
                  
                     (1)   รายการเลขสำรองเงิน
                     (2)   รายการจัดซื้อจัดจ้าง (PO)

       หมายเหตุ ให้จัังหวัดตรวจสอบรายละเอียดหากไม่พบรายการให้ดำเนินการแจ้งขออุทธรณ์
            ให้กองคลัง สป. ภายในวันที่ 20 เม.ย.55 หากพ้นถือจังหวดไม่ประสงค์ใช้เงิน

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (29/03/55)  
   - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 87 ลว. 29 มี.ค. 55
     เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
     เลขที่ส่งออก 120 ลว. 28 มี.ค. 55 (โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของปชช.)

   
โดยอ้างถึง หนังสือสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ที่ มท0212.2/ว1278 ลว 20 มี.ค.55
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (29/03/55)  
   - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 1427 ลว. 28 มี.ค. 55
     เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
     เลขที่ส่งออก 115 ลว. 28 มี.ค. 55 (คชจ. การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน)
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (29/03/55)  
   - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 1426 ลว. 28 มี.ค. 55
     เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
     เลขที่ส่งออก 116 ลว. 28 มี.ค. 55 (คชจ. แผนงานบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค)

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (26/03/55) 
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / 73 ลว. 21 มี.ค. 55
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
       เลขที่ส่งออก 103,104 ลว. 21 มี.ค. 55

                     (1)   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  <<< คลิกที่นี่
                    
(2)   ค่าเช่าบ้าน <<< คลิกที่นี่
       หมายเหตุ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ใช้รหัสงบประมาณ 1500282703000000
                     รหัสกิจกรรมหลัก 15002XXXXG1759 แหล่งของเงิน 5511200

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (23/03/55) 
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / 79 ลว. 22 มี.ค. 55
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
       เลขที่ส่งออก 106,107 ลว. 22 มี.ค. 55 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

                     (1)   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  <<< คลิกที่นี่
                    
(2)   ค่าสาธารณูปโภค <<< คลิกที่นี่

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งาีนบัญชี) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (22/03/55)  
       เรื่อง บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปี พ.ศ.2554 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
          (1)   ผลการคำนวนต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม ผลผลิต กิจกรรมย่อย และผลผลิตย่อย
          (2)   วิเคราะห์รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
          (3)   สรุปวิเคราะห์รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งาีนงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (21/03/55)  
     - ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0203.2 / ว 47 ลว. 6 มี.ค. 55
     เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
    โครงการสำคัญและเร่งด่วน (Flagship) พื้นที่แก้ไขปัญหาอุทกภัย (แบบ ง.241)
       เลขที่ส่งออก 101 ลว. 21 มี.ค. 55
       เลขที่ส่งออก 102 ลว. 21 มี.ค. 55 (ส่วนที่ 1)
       เลขที่ส่งออก 102 ลว. 21 มี.ค. 55 (ส่วนที่ 2)

       เลขที่ส่งออก 108 ลว. 22 มี.ค. 55
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งาีนงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (19/03/55)  
     - ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0203.2 / ว 49 ลว. 6 มี.ค. 55
     เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
    ในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    ตามข้อเสนอขิงจังหวัด (แบบ ง.241)
       เลขที่ส่งออก 93 ลว. 16 มี.ค. 55
       เลขที่ส่งออก 123 ลว. 5 เม.ย. 55     
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งาีนงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (16/03/55)  
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0203.2 / ว 1200 ลว. 15 มี.ค. 55
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)งบเบิกแทนสนง.ป.ป.ส.
       เลขที่ส่งออก 87 , 88 , 89 ลว. 15 มี.ค. 55 จำนวน 3 รายการ ดังน
ี้
          (1)   ผลผลิตที่ 1 ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติด <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
          (2)   ผลผลิตที่ 2 กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
          (3)   ผลผลิตที่ 2 กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (16/03/55) 
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 1180 ลว. 14 มี.ค. 54
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
            เลขที่ส่งออก 84 ลว. 15 มี.ค. 55 คชจ. เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุม ก.ธ.จ.

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (15/03/55)  
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 1179 ลว. 14 มี.ค. 55
       เรื่อง  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2547 - 2554

>>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่าย File Excel <<<

1กองคลัง กลุ่มงานพัสดุ ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (12/03/55)   
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0203.4 / ว 1120 ลว. 12 มี.ค. 55
       เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่งซื้อสั่งจ้างโดยวิธีพิเศษตามโครงการแก้ไขปัญหา
              อุทกภัย
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งาีนงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (08/03/55)   
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0203.2 / ว 1055 ลว. 8 มี.ค. 55
       เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2555 เพื่อชดใช้เงินงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน
       งบเบิกแทนกันของสำนักงาน สคบ.

       เลขที่ส่งออก 82 ลว. 8 มี.ค. 55 (คชจ. ในการสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค)

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งาีนงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (28/02/55)  
       เรื่อง รหัสงบประมาณ ประเภท งบกลาง ของปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2555 เพื่อชดใช้เงิน
งบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน รายการดังนี้
     (1)  คชจ.ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในช่วงเฉพาะหน้าก่อนการฟื้นฟูและเยียวยา
     (2) 
คชจ.ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยสำหรับเป็นค่าเคลื่อนย้ายกำลังสมาชกิ อส.
     (3)  คชจ.ในการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยฯ ครั้งที่1
     (4)  คชจ.ในการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยฯ ครั้งที่2
     (5)  คชจ.ในการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยฯ ครั้งที่3
     (6)  คชจ.ในการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยฯด้านคุณภาพชีวิต

   หมายเหต  สามารถเบิกจ่ายได้ตามวงเงินงบประมาณคงเหลือโดยใช้รหัสงบประมาณ พ.ศ.2555

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งาีนงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (28/02/55)   
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0203.2 / ว 897 ลว. 28 ก.พ. 55
       เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2555 เพื่อชดใช้เงินงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน
       งบเบิกแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.

       เลขที่ส่งออก 69 , 70 , 71 ลว. 28 ก.พ. 55 จำนวน 3 รายการ ดังนี้
          (1)   ผลผลิตที่ 1 ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติด <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
          (2)   ผลผลิตที่ 2 กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

          (3)   ผลผลิตที่ 2 กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 2 จังหวัด <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งาีนงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (24/02/55)   
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0203.2 / ว 35 ลว. 23 ก.พ. 55
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
       ลว. 23 ก.พ. 55 จำนวน 2 รายการ ดังนี้
          (1)   ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เลขที่ส่งออก 59 <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
          (2)   ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ เลขที่ส่งออก 60 <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
       

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (10/02/55) 
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 591 ลว. 10 ก.พ. 55
      เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายกิจกรรมย่อยของ สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(บางส่วน)

                            รหัสหน่วยรับงบประมาณ 1500200022 - 1500200035                            
                            รหัสหน่วยรับงบประมาณ 1500200036 - 1500200059

                            รหัสหน่วยรับงบประมาณ 1500200060 - 1500200091
                            รหัสหน่วยรับงบประมาณ 1500200092 - 1500200096
                            รหัสหน่วยรับงบประมาณ 1500200173

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (14/02/55)
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 656 ลว. 16 ก.พ. 55
      เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณการรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
             (1) แบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
             (2) แบบประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด

                               - คำอธิบายการกรอกงบประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

** หมายเหต**  ส่งให้กองคลัง สป. อย่างช้าภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (10/02/55) 
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 593 ลว. 10 ก.พ. 55 (ส่วนภูมิภาค)
   - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 594 ลว. 10 ก.พ. 55 (ส่วนกลาง)
      เรื่อง การแจ้งรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

  ** รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รายการ โครงการ ปี 55 (ส่วนกลาง) <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
  ** รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รายการ โครงการ ปี 55 (ส่วนภูมิภาค) <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
     

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (10/02/55) 
  ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร งบประมาณโครงการ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

    - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6 / ว126 ลว. 7 ก.ย. 48
       เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน

    - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)0421.3 / ว429 ลว. 8 ธ.ค. 54
      เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
             งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกาศใช

    - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ)0421.3 / ว39 ลว. 6 ก.พ. 55

      เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
             พ.ศ. 2549 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
             ในงาน/โครงการ ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
1กองคลัง ฝ่ายการเงิน ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (01/02/55)  
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0203.2 / ว93 ลว. 7 ก.พ. 55 (ส่วนกลาง)
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0203.2 / ว94 ลว. 7 ก.พ. 55 (ส่วนภูมิภาค)
          เรื่อง หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554
              หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของ ข้าราชการ  <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
              หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของ ลูกจ้างประจำ <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (26/01/55) 
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว17 ลว. 24 ม.ค. 55
       เรื่อง ขอส่งสำเนาเอกสารสำรองเงิน งบกลาง ประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน ฯ
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (26/01/55) 
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว16 ลว. 24 ม.ค. 55
       เรื่อง ขอส่งสำเนาเอกสารสำรองเงิน งบกลาง ประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน ฯ
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานบัญชี) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (25/01/55) 
  - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว482 ลว. 3 ก.พ. 55
   เรื่อง แนวทางการจัดทำกระดาษทำการเพื่อปรับปรุงบัญชีนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
            ดาวน์โหลด หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0423.3/ว14 ลว.16 ม.ค. 55
            ดาวน์โหลด แบบฟอร์มกระดาษทำการในรูป EXCEL ตามรหัสพื้นที่จังหวัด ได้ที่นี่

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานบัญชี) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (19/01/55) 
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / 206 ลว. 18 ม.ค. 55
       เรื่อง แจ้งแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

              
ดาวน์โหลด หนังสืออ้างถึงหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0423.3/ว398 ลว.7 พ.ย. 54

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (10/01/55)  
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 2 ลว. 10 ม.ค. 55
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
            เลขที่ส่งออก 38 ลว. 10 ม.ค. 55 คชจ. ในการจัดงานวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (22/12/54)  
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 214 ลว. 22 ธ.ค. 54
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
       เลขที่ส่งออก 019 , 020 ลว. 22 ธ.ค. 54  จำนวน 2 รายการ ดังนี้

                  (1)  ค่าตอบแทนและค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ  <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                  (2)  เงินสมทบประกันสังคมสำหรับส่วนราชการ    <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

    ( เงินสมทบประกันสังคมสำหรับส่วนราชการ เปลี่ยนแหล่งของเงิน จาก 5511150 เป็น 5511220 )
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (16/12/54) 
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / 210 ลว. 16 ธ.ค. 54
       เรื่อง สำรวจทรัพย์สินของทางราชการที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย
 
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (16/12/54) 
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / 209 ลว. 16 ธ.ค. 54
       เรื่อง สำรวจค่าสาธารณูปโภคค้างชำระประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (30/11/54) 
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / 207 ลว. 7 ธ.ค. 54
       เรื่อง  ขอส่งแบบการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของกระทรวงมหาดไทย
      และจังหวัดที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
      ในช่วงเฉพาะหน้าก่อการฟื้นฟูและเยียวยาจำนวน 25 จังหวัด จังหวัดละ 50,000,000 บาท

      (จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี นครนายก นครราชสีมา ยโสธร ชัยภูมิ อำนาจเจริญ
      อุดรธานี เลย มหาสารคาม สกลนคร นครพนม อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กำแพงเพชร สุโขทัย เพชรบูรณ์ ราชบุรี
      สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์)

                                 คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดแบบฟอร์ม ( ไฟล์ Excel 2003 )


1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (02/12/54)  
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 205 ลว. 2 ธ.ค. 54
       เรื่อง ขอแจ้งเลขเอกสารสำรองเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน
               ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ฯ

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (30/11/54) 
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / 198 ลว. 30 พ.ย. 54
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
       เลขที่ส่งออก 13,14 ลว. 30 พ.ย. 54 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

                     (1)   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  <<< คลิกที่นี่
                    
(2)   ค่าสาธารณูปโภค <<< คลิกที่นี่

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (30/11/54)  
   - กองคลัง สป. โอนเงินให้จังหวัดเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
      ที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในช่วงเฉพาะหน้า
      ก่อการฟื้นฟูและเยียวยาจำนวน 25 จังหวัด จังหวัดละ 50,000,000 บาท
      งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รหัสงบประมาณ 9090973008000661
      แหล่งของเงิน 5510500 กิจกรรมหลัก 90909XXXX00000
      (จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี นครนายก นครราชสีมา ยโสธร ชัยภูมิ อำนาจเจริญ
      อุดรธานี เลย มหาสารคาม สกลนคร นครพนม อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กำแพงเพชร สุโขทัย เพชรบูรณ์ ราชบุรี
      สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์)
1กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (14/11/54)  
    - หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบฟอร์มการขอยืมเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
          (1)   ขั้นตอนการขอใช้เงินทดรองราชการ <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
          (2)   ตัวอย่างบันทึกข้อความเงินทดรองราชการ <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด       
          (3)   ตัวอย่างหนังสือนำส่ง <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
          (4)   แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
         
(5)   หลักฐานใช้ประกอบการขอเบิกเงิน/การส่งใช้เงินยืมทดรอง <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
          หมายเหตุ การขอยืมเงินทดรองราชการ ฯ เพื่อจัดหาอาหารสำหรับผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นได้ไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (10/11/54)  
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 190 ลว. 10 พ.ย. 54
       เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
       เลขที่ส่งออก 8 ลว. 10 พ.ย. 54 (คชจ. ในการสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค)

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งาีนงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (9/11/54)   
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0203.2 / ว 188 ลว. 9 พ.ย. 53
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
       ลว. 9 พ.ย. 54 จำนวน 4 รายการ ดังนี้
          (1)   ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด เลขที่ส่งออก 4 <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
          (2)   ค่าเช่าบ้าน เลขที่ส่งออก 5 <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
       
          (3)   ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เลขที่ส่งออก 6 <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
          (4)   ค่าสาธารณูปโภค เลขที่ส่งออก 7 <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งาีนงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (8/11/54)   
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0203.2 / ว 187 ลว. 7 พ.ย. 53
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)งบเบิกแทนสนง.ป.ป.ส.
       เลขที่ส่งออก 2 , 3 ลว. 7 พ.ย. 54 จำนวน 2 รายการ ดังนี้

          (1)   ผลผลิตที่ 1 ด้านการปราบปรามยาเสพติด <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
          (2)   ผลผลิตที่ 2 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี(งานงบประมาณ)ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (17/10/54) 
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0203.2 / ว 183 ลว. 14 ต.ค. 54
       เรื่อง ขอแจ้งเลขเอกสารสำรองเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินรายการเงินสำรองจ่าย
               เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (23 จังหวัด)

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี(งานงบประมาณ)ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (14/10/54) 
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0203.2 / ว 181 ลว. 14 ต.ค. 54
     เรื่อง ตรวจสอบรายการขอกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รอบ 30 กันยายน 2554

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี(งานงบประมาณ)ขอแจ้งให้ส่วนกลางทราบ (13/10/54) 
    - หนังสือกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0203.2 / ว 180 ลว. 13 ต.ค. 54
      เรื่อง  การแจ้งรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ
              พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน

 * * *  คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดตารางรหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก แหล่งของเงิน ( ไฟล์ Excel 2003 )  * * *

 

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานบัญชี) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (21/09/54)  
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0203.2 / ว 158 ลว. 16 ก.ย. 54
       เรื่อง  กรมบัญชีกลางจะปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นไป 

1กองคลัง ร่วมกับ สดร. ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบ (29/08/54)  
     - กองคลัง ร่วมกับ สถาบันดำรงราชานุภาพ สป.มท. จัดโครงการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ
       หลักสูตร "การจัดการความรู้ด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต" เมื่อวันที่ 27 - 28 ส.ค. 54
       บรรยายโดย อาจารย์ชัยณรงค์  โชไชย และคณะ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* * *  คลิกที่หัวข้อบรรยายเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล * * *

-  การบรรยายหัวข้อ : การกำหนดผลผลิต / กิจกรรม (อ.ชุมพล เด็จดวง)

-  การบรรยายหัวข้อ : การคำนวณต้นทุนผลผลิตฯ (อ.ชัยณรงค์  โชไชย)

-  การบรรยายหัวข้อ : แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ (อ.ชัยณรงค์  โชไชย)

- ตัวอย่างตารางการเชื่อมโยง ผลผลิต - กิจกรรม ของ สป.มท. ปี 2554

เฉลย แบบฝึกหัด (ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ) hot

หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด คลิกที่นี่ (ไฟล์ WinRar)


1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (15/08/54)  
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0203.2 / 998 ลว. 15 ส.ค. 54
     เรื่อง ข้อมูลที่ควรให้บริการประชาชน ตามการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
     หมวด 4 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี และฝ่ายการเงิน ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (15/08/54)  
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว 133  ลว. 15 ส.ค. 54
       เรื่อง กรมบัญชีกลาง ได้เปิดงวดงานในระบบ GFMIS สำหรับงวดบัญชีที่ 1 - 10
     ของปีงบประมาณ 2554  ทุกระบบ ตั้งแต่วันที่ 15 - 31 ส.ค. 54
    
จึงขอให้จังหวัดเร่งบันทึกรายการและปรับปรุงรายการ
ให้แล้วเสร็จภายในวันและเวลาดังกล่าว

      !!! ข้อควรระวังในการบันทึกรายการ !!!
            -  ให้ระวังการกรอก ปี พ.ศ. ให้ถูกต้อง เพราะเวลานี้ระบบจะเปิดควบคู่ทั้งปีเก่าและปีใหม่

       *** หมายเหตุ *** การบันทึกรายการขอจ่าย (ขจ.) ระบบจะปิด 2 ช่วงเวลา คือ
      เวลา 11.00 - 12.30 น. และ เวลา 15.00 - 19.30 น. (เวลานี้จะไม่สามารถบันทึกได้)

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (09/08/54)  
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว 3415 ลว. 8 ส.ค. 54
       เรื่อง การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไว้เบิกเหลื่อมปี และ
              การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2553

 * * *  คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดแบบฟอร์ม ( ไฟล์ Excel 2003 )  * * *
 

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (01/08/54)  
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว 3330 ลว. 1 ส.ค. 54
       เรื่อง  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมการหรือดำเนินการรับเสด็จฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 * * *  คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดแบบฟอร์ม ( ไฟล์ Excel 2003 )  * * *
 

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (01/08/54)  
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 124 ลว. 29 ก.ค. 54
       เรื่อง  การสำรวจข้อมูลผลเบิกจ่ายเงิน งปม.ปี 54 งบดำเนินงาน และแบบสำรวจพื้นที่ศาลากลาง
      
 ขอให้จังหวัดดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มส่งให้ กองคลัง สป. ภายในวันที่ 8 ส.ค. 54

 * * *  คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดแบบฟอร์ม ( ไฟล์ Excel 2003 )  * * *
 

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (06/07/54) 
     - บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการและค่าครองชีพชั่วคราว
      ของพนักงานราชการ สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 1 ต.ค. 2553
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานบัญชี) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (24/06/54) 
       เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของ สนจ. (1502)
       *** ท่านสามารถดาวน์โหลดสำเนาหนังสือที่ มท 0203.2 / ว 3277 ลว. 22 ต.ค. 53 ได้ที่นี่ ***
                 
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (08/06/54) 
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 91 ลว. 08 มิ.ย. 54
       เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
      
 เลขที่ส่งออก 216 ลว. 08 มิ.ย. 54 (คชจ. สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภค)
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (08/06/54) 
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 90 ลว. 07 มิ.ย. 54
       เรื่อง  ขอแจ้งเลขเอกสารสำรองเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน
               รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (30/05/54) 
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 88 ลว. 30 พ.ค. 54
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
      
 เลขที่ส่งออก 208 ลว. 30 พ.ค. 54 (คชจ. ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีเร่งด่วนฯ )

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (23/05/54) 
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 84 ลว. 23 พ.ค. 54
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
      
 เลขที่ส่งออก 150,151 ลว. 23 พ.ค. 54 (งบ ปปส.)

                     (1)   ผลผลิตที่ 1 ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดฯ  <<< คลิกที่นี่
                    
(2)   ผลผลิตที่ 2 กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดฯ <<< คลิกที่นี่

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (27/04/54) 
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / 69 ลว. 27 เม.ย. 54
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
      
 เลขที่ส่งออก 109 ลว. 27 เม.ย. 54 (สคบ.)

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (27/04/54) 
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / 67 , 68 ลว. 26 เม.ย. 54
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
      
 เลขที่ส่งออก 102,103 ลว. 26 เม.ย. 54 (กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

                     (1)   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  <<< คลิกที่นี่
                    
(2)   ค่าสาธารณูปโภค <<< คลิกที่นี่

*** รายละเอียดเพิ่มเติม *** <<< คลิกที่นี่  (03/05/54)  

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (27/04/54) 
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / 64 ลว. 25 เม.ย. 54
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
      
 เลขที่ส่งออก 101 ลว. 25 เม.ย. 54 (คชจ.จัดทำโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ)

*** รายละเอียดเพิ่มเติม *** <<< คลิกที่นี่  (03/05/54)  

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานบัญชี) ขอแจ้งให้จังหวัดต่อไปนี้ทราบ (25/04/54) 
     สำนักงานจังหวัด
อุบลราชธานี , ขอนแก่น , อุดรธานี , มุกดาหาร และเชียงใหม่  
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว 62 ลว. 25 เม.ย. 54
      เรื่อง แจ้งแนวทางการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการที่ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย
             เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองเดือนพฤษภาคม 2553

>>>  คลิกที่นี่เพื่อ ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย <<<
 

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานบัญชี) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (25/04/54)  
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0203.2 / ว 1402 ลว. 19 เม.ย. 54
      เรื่อง  การดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (25/04/54)  
     หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0203.2 / ว 61 ลว. 19 เม.ย. 54
       เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2554 (แบบ ง.241)
       
เลขที่ส่งออก  96  ลว. 19   เม.ย. 54  (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (18/04/54)  
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0203.2 / ว 58 ลว. 18 เม.ย. 54
       เรื่อง  ขอให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบรายการ / โครงการที่เคยแจ้งความประสงค์ขอขยายเวลา
               เบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ทั้งนี้ ให้แจ้งให้กองคลัง สป. ทราบภายในวันที่ 25 เม.ย. 54 )
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานบัญชี) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (08/04/54)  
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว 1259 ลว. 1 เม.ย. 54
       เรื่อง   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS และการประเมินผล
                การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (01/04/54) 
     -  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 47   ลว. 30 มี.ค. 54
        เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2554 (แบบ ง.241)
       
 เลขที่ส่งออก 84 ลว. 31 มี.ค. 54 (งบดำเนินงาน , ค่าสาธารณูปโภค)
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (21/03/54) 
     -  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 38   ลว. 21 มี.ค. 54
        เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
       
 เลขที่ส่งออก 78 ลว. 21 มี.ค. 54 (คชจ. การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนฯ)

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี ขอแจ้งให้จังหวัดและส่วนกลางทราบ (18/03/54) 
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0203.2 / ว 273 ลว. 18 มี.ค. 54
       เรื่อง  ขอให้บันทึกรหัสกิจกรรมย่อยในการเบิกจ่ายเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(จังหวัด)

     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0203.2 / ว 274 ลว. 18 มี.ค. 54
       เรื่อง  ขอให้ระบุรหัสกิจกรรมย่อยในการเบิกจ่ายเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(ส่วนกลาง)

 

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (16/03/54)  
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 2792 ลว. 15 มี.ค. 54
       เรื่อง  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2547 - 2553

>>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่าย File Excel <<<
 

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (16/03/54)  
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 27 ลว. 14 มี.ค. 54
       เรื่อง  ขอให้จังหวัดกรอกข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี 2553 และ 2554

>>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม File Excel <<<
 

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี(งานบัญชี)ขอแจ้งให้จังหวัดที่เกี่ยวข้องทราบ (09/03/54) 
      สมุทรปราการ , ปทุมธานี , พระนครศรีอยุธยา , ลพบุรี , สิงห์บุรี , ชัยนาท , สระบุรี , นครนายก ,
     อำนาจเจริญ ,หนองบัวลำภู , ขอนแก่น , มหาสารคาม , สกลนคร , นครพนม , มุกดาหาร , เชียงใหม่ ,
     ลำปาง , อุตรดิตถ์ , แพร่ , น่าน , พะเยา , เชียงราย , แม่ฮ่องสอน , อุทัยธานี , กำแพงเพชร , ตาก ,
     สุโขทัย , พิษณุโลก , เพชรบูรณ์ , สมุทรสาคร , สมุทรสงคราม , กระบี่ , พังงา , สุราษฎร์ธานี , ระนอง ,
     ชุมพร , สตูล , ตรัง , พัทลุง , นราธิวาส รวม 40 จังหวัด

     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว 26 ลว. 9 มี.ค. 54
       เรื่อง   เร่งรัดการจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีและงบการเงินนอกระบบ GFMIS

1กองคลัง ฝ่ายการเงิน (งานเงินเดือน) ขอแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด สป. ทราบ (14/02/54)
      เรื่อง   หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2553   
                        โปรดคลิกตามหัวข้อด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปี 2553

                 -   หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ข้าราชการส่วนกลาง ปี 2553

               -   หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ข้าราชการส่วนภูมิภาค ปี 2553
             
               -   หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ข้าราชการสื่อสารเขต ปี 2553

                                       

               -   หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ลูกจ้างประจำส่วนกลาง ปี 2553

               -   หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ลูกจ้างประจำส่วนภูมิภาค ปี 2553
             
               -   หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ลูกจ้างประจำสื่อสารเขต ปี 2553
              

    หมายเหต : เนื่องจากไฟล์เป็นนามสกุล .rar  หากเครื่องของท่านเปิดไม่ได้ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Winrar
                   และทำการติดตั้งโปรแกรมก่อน  >>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Winrar <<<

  * * การเปลี่ยนแปลงข้อมูลลดหย่อนข้าราชการและลูกจ้างประจำ * * แจ้งเพิ่มเติม (01/06/53) 
                  
              -   แบบฟอร์มแจ้งรายการเพื่อลดหย่อน (กรณีมีการแก้ไข)
    


1กองคลัง กลุ่มงานบัญชีและฝ่ายการเงิน ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (10/02/53)   
    
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว 14   ลว. 10 ก.พ. 54

      เนื่องจาก กรมบัญชีกลาง ได้ขยายเวลาเปิดงวดงานในระบบ GFMIS สำหรับงวดบัญชีที่ 1
     ของปีงบประมาณ 2554  ทุกระบบ ตั้งแต่วันที่ 9 - 17 ก.พ. 54  (งบ สป.มท.)
    
จึงขอให้จังหวัดเร่งบันทึกรายการและปรับปรุงรายการ
ให้แล้วเสร็จภายในวันและเวลาดังกล่าว


       *** หมายเหตุ *** การบันทึกรายการขอจ่าย (ขจ.) ระบบจะปิด 2 ช่วงเวลา คือ
      เวลา 11.00 - 12.30 น. และ เวลา 15.00 - 19.30 น. (เวลานี้จะไม่สามารถบันทึกได้)

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานบัญชี) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (08/02/54) 
     -  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 13   ลว. 08 ก.พ. 54
        เรื่อง  ขอให้จังหวัดที่มีรายการคงค้าง (พักเงินนำส่ง , เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง) ในเดือน ม.ค. 54
                 ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

       รายละเอียดแนบท้าย :  1. รายงานพักเงินนำส่ง (Y_DEV_8000035) << คลิกเพื่อดาวน์โหลด

                                    2. รายงานเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง (FBL3N) 
<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (03/02/54) 
     -  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 10   ลว. 02 ก.พ. 54
        เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
       
 เลขที่ส่งออก 55 ลว. 2 ก.พ. 54 (คชจ. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ)

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานบัญชี) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (21/01/54)  
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว 0266 ลว. 21 ม.ค. 54
       เรื่อง   การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีและงบการเงินนอกระบบ GFMIS
                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

    - สิ่งที่ส่งมาด้วย : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว 11 ลว. 11 ม.ค. 54   << ดาวน์โหลด

อนึ่ง ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มกระดาษทำการในรูปแบบ Excel ตามรหัสพื้นที่ได้ที่นี่
(พร้อมรายการตั้งยอดงบทดลอง ณ วันที่ี 30 ก.ย. 53 : โปรดคลิกตามรหัส P. พื้นที่ี้)

(25/01/54)

พื้นที่ 1 (P.1xxx) , พื้นที่ 2 (P.2xxx) , พื้นที่ 3 (P.3xxx) ,

พื้นที่ 4 (P.4xxx) , พื้นที่ 5 (P. 5xxx) , พื้นที่ 6 (P.6xxx),

พื้นที่ 7 (P.7xxx) , พื้นที่ 8 (P. 8xxx) , พื้นที่ 9 (P.9xxx)

    -   แบบฟอร์ม งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร และ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (08/02/54)

     -  ขอแจ้งให้จังหวัดตรวจสอบกระดาษทำการปีก่อนคู่กับรายละเอียดการปรับปรุงรายการ J9
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2552 เพื่อดำเนินการจัดทำกระดาษทำการ
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ต่อไป 
(14/02/54) 
               
                ***
ดาวน์โหลดรายละเอียดการปรับปรุงรายการ J9  < < < คลิกที่นี่

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (06/01/54) 
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 1 ลว. 04 ม.ค. 54
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
            เลขที่ส่งออก 036 ลว. 04 ม.ค. 54 คชจ. ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (04/01/54) 
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว 0002 ลว. 04 ม.ค. 54
      เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณการรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
             (1) แบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
             (2) แบบประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด

                              แบบประมาณการรายได้ฯ   <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบ Excel

** หมายเหต**  ส่งให้กองคลัง สป. อย่างช้าภายในวันที่ 10 มกราคม 2554

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (28/12/53) 
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 270 ลว. 28 ธ.ค. 53
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
            เลขที่ส่งออก 28 ลว. 28 ธ.ค. 53 คชจ. ในการจัดงานวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

      ** หมายเหตุ ** รหัสบัญชีย่อย งบเงินอุดหนุน คชจ.งานวันเด็กฯ  0003003
 

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (24/12/53) 
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 269 ลว. 24 ธ.ค. 53
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241) งบ ปปส.
             เลขที่ส่งออก 24 , 25 ลว. 24 ธ.ค. 53  จำนวน 2 รายการ ดังนี้
                  (1)  ผลผลิตที่ 1 รายการคชจ.ด้านการปราบปรามยาเสพติด ฯ <<< คลิก
                 
(2)  ผลผลิตที่ 2 รายการคชจ. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯ <<< คลิก

      ** แจ้งเพิ่มเติม ** เลขที่สำรองเงิน (โอนจัดสรร คชจ. ด้านการปราบปรามยาเสพติฯ)  << คลิก

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (13/12/53) 
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / 256 ลว. 13 ธ.ค. 53
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
      
 เลขที่ส่งออก 019 ลว. 13 ธ.ค. 53 (คชจ.โครงการสร้างเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว)
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (13/12/53) 
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 255 ลว. 13 ธ.ค. 53
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
      
เลขที่ส่งออก 017 , 018 ลว. 13 ธ.ค. 53  จำนวน 2 รายการ ดังนี้
                 
(1)  ค่าตอบแทนและค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ  <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                 
(2)  เงินสมทบประกันสังคมสำหรับส่วนราชการ    <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
       
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (09/12/53) 
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / 257 ลว. 09 ธ.ค. 53
      เรื่อง   ตัดงบประมาณงบอุดหนุน รายการค่ารับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปี 2554

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี ขอแจ้งให้จังหวัดที่เกี่ยวข้องทราบ (08/12/53) 
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / 253 ลว. 08 ธ.ค. 53
      เรื่อง   ขอให้จังหวัดที่ยังมีรายการขอเบิกคงค้าง และ พักเงินนำส่ง
ในเดือน พ.ย. - 7 ธ.ค. 53
      ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้เรียบร้อย (สามารถตรวจสอบรายการดังกล่าวด้านล่างนี้)
               1.  รายงานขอเบิกคงค้างประจำเดือนตุลาคม 2553 (รายงาน ณ 07.12.2010)
               2.  รายการพักเิงินนำส่ง GL 1101010112 (รายงาน ณ 07.12.2010)

  *** หมายเหตุ *** จังหวัดที่มีรายการคงค้างข้างต้น มี ดังนี้  พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, ชลบุรี, ขอนแก่น, หนองคาย, ร้อยเอ็ด, สกลนคร, เชียงใหม่, นครสวรรค์, ตาก, สุพรรณบุรี, สงขลา, นครธิวาส, สมุทรปราการ, สิงห์บุรี, นครนายก, สระแก้ว, ศรีสะเกษ, กาฬสินธุ์, น่าน, สุโขทัย, สมุทรสงคราม, สตูล, พัทลุง และ ปัตตานี
    

1กองคลัง ฝ่ายการเงิน ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (23/11/53)   
     -  เนื่องจากกระทรวงการคลังได้ออกระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
        การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการฉบับใหม่  (พ.ศ. 2552)
        ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใหม่และระเบียบฯ ได้ที่นี่ 
                1. แบบฟอร์มการขอรับค่าเช่าบ้าน (ใหม่) <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
                2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
                    ข้าราชการ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2552  <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชีและฝ่ายการเงิน ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (18/11/53)   
     - เนื่องจาก กรมบัญชีกลาง ได้ขยายเวลาเปิดงวดงานในระบบ GFMIS สำหรับงวดบัญชีที่
     1 - 12 ของปีงบประมาณ 2553  ทุกระบบ ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 พ.ย. 53
    
จึงขอให้จังหวัดเร่งบันทึกรายการและปรับปรุงรายการ
ให้แล้วเสร็จภายในวันและเวลาดังกล่าว

      !!! ข้อควรระวังในการบันทึกรายการ !!!
            -  ให้ระวังการกรอก ปี พ.ศ. ให้ถูกต้อง เพราะเวลานี้ระบบจะเปิดควบคู่ทั้งปีเก่าและปีใหม่

       *** หมายเหตุ *** การบันทึกรายการขอจ่าย (ขจ.) ระบบจะปิด 2 ช่วงเวลา คือ
      เวลา 11.00 - 12.30 น. และ เวลา 15.00 - 19.30 น. (เวลานี้จะไม่สามารถบันทึกได้)

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (18/11/53)  
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว 243 ลว. 17 พ.ย. 53
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
      
 เลขที่ส่งออก 011 , 012 ลว. 17 พ.ย. 53 งบดำเนินงาน 2 รายการ ดังนี้
                  (1)  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                  (2)  ค่าสาธารณูปโภค    <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (12/11/53) 
     -  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 235   ลว. 08 พ.ย. 53
        เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
       
 เลขที่ส่งออก 003 ลว. 09 พ.ย. 53 (คชจ. งานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.))

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี และ ฝ่ายการเงิน ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (04/11/53)  
    - เนื่องจาก สป.มท. ขอให้กรมบัญชีกลางเปิดงวดการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
     สำหรับงวดบัญชีที่ 1 - 12 ของปีงบประมาณ 2553 ภายในวันที่ 4 - 15 พฤศจิกายน 2553
     โดยระบบจะเปิดประเภทเอกสาร R , PM , G1 , BD4 , BE , JM , JO , JV , AA
     และระบบประมวลผลค่าเสื่อมราคา (1502) จึงขอให้จังหวัดเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในเวลาดังกล่าว

         (คลิกที่เรื่องเพื่ออ่านรายละเอียด)
         
     !!! ข้อควรระวังในการบันทึกรายการ !!!

                    -  ให้ระวังการกรอก ปี พ.ศ. ให้ถูกต้อง เพราะเวลานี้ระบบจะเปิดควบคู่ทั้งปีเก่าและปีใหม่
 

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานบัญชี) ขอแจ้งให้ ส่วนกลาง ทราบ (26/10/53)
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / 1746 ลว. 22 ต.ค. 53
      เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
(ส่วนกลาง)

        *** คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารตามข้อ 1 (ข้อมูลค่าใช้จ่ายตามศูนย์ต้นทุน) ***

             *** คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารตามข้อ 2 (แบบฟอร์ม ตารางที่ 1 - 3 ) ***

หมายเหตุ : ตามข้อ 1 ให้ส่งให้กองคลังภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2553
 ตามข้อ 2 ให้ส่งให้กองคลังภายในเดือนพฤศจิกายน 2553

*** ทั้งนี้ สามารถส่ง Fax มาก่อนได้ที่เบอร์ มท. 50333 และ 50334 ***

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานบัญชี) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (26/10/53)
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว 232 ลว. 22 ต.ค. 53
      เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
(จังหวัด)

        *** คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารตามข้อ 1 (ข้อมูลค่าใช้จ่ายตามศูนย์ต้นทุน) ***

             *** คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารตามข้อ 2 (แบบฟอร์ม ตารางที่ 1 - 3 ) ***

หมายเหตุ : ตามข้อ 1 ให้ส่งให้กองคลังภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2553
 ตามข้อ 2 ให้ส่งให้กองคลังภายในเดือนพฤศจิกายน 2553

*** ทั้งนี้ สามารถส่ง Fax มาก่อนได้ที่เบอร์ มท. 50333 และ 50334 ***

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (13/10/53) 
     เอกสารการสัมมนาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการจ้างเอกชนดำเนินงาน (จ้างเหมาบริการ)
       และ คลิปเสียงบรรยาย โดย กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 9 ก.ย. 53 ***ไฟล์ Powerpoint และ mp.3 ***

 

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (13/10/53) 
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 227และ 228 ลว. 12 ต.ค. 53
      เรื่อง การแจ้งรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

  ** รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รายการ โครงการ ปี 54 (ส่วนกลาง) <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
  ** รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รายการ โครงการ ปี 54 (ส่วนภูมิภาค) <<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด
     

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี และ ฝ่ายการเงิน ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (06/10/53) 
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 225 ลว. 06 ต.ค. 53
     
เรื่อง  ขอให้จังหวัดดำเนินการบันทึกรายการในระบบ GFIMS สำหรับงวดบัญชีที่ 1 - 12 ของ
             
ปีงบประมาณ 2553 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 - 31 ตุลาคม 2553 โดยระบบจะเปิดดังนี้
                    
-  ระบบรับ และนำส่ง
                    
ระบบขอจ่าย (PM)
                    
ระบบบัญชีแยกประเภท

         
     !!! ข้อควรระวังในการบันทึกรายการ !!!

                    -  ให้ระวังการกรอก ปี พ.ศ. ให้ถูกต้อง เพราะเวลานี้ระบบจะเปิดควบคู่ทั้งปีเก่าและปีใหม่

*** หมายเหตุ*** การบันทึกรายการขอจ่าย (ขจ.) ระบบจะปิด 2 ช่วงเวลา คือ
         เวลา 11.00 - 12.30 น. และ เวลา 15.00 - 19.30 น. (เวลานี้จะไม่สามารถบันทึกได้)
  

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (28/09/53) 
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว 213 ลว. 28 ก.ย. 53
      เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2547 - 2552 และการกันเงินงบประมาณปี
             พ.ศ. 2553  ไว้เบิกเหลื่อมปี

  * * * ขอให้จังหวัดดำเนินการแจ้งข้อมูลให้กองคลังสป.ทราบภายในวันที่ 28ก.ย.53 เวลา18.00 น.
                หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าจังหวัดไม่ประสงค์ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินฯ   * * *

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (21/09/53) 
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 207 ลว. 21 ก.ย. 53
      เรื่อง  การจัดทำงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย
      ให้จังหวัดกรอกแบบฟอร์มตามเอกสารแนบ  พร้อมส่งให้กองคลัง สป. ภายใน 30 ต.ค. 53

          * * * คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มในรูปแบบ Excel * * *

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (21/09/53) 
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว 204 ลว. 20 ก.ย. 53
      เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
      
เลขที่ส่งออก 330 ลว. 20 ก.ย. 53 (คชจ.สำหรับการแก้ไขปัญหาการชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มมวลชน)

           * * * หมายเหต* * *  รายละเอียดการใช้จ่ายเงินฯ   อ้างถึง :
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลับ ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.2 / ว 1216 ลว. 26 เม.ย. 53
  เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาการชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มมวลชน
   

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (13/09/53) 
     -  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 195 ลว. 09 ก.ย. 53
        เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
       
 เลขที่ส่งออก 297 , 298 ลว. 09 ก.ย. 53 (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ , ค่าสาธารณูปโภค)
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งาีนงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (07/09/53)  
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว 185 ลว. 7 ก.ย. 53
       เรื่อง  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งาีนงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (26/08/53)  
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 2571 ลว. 26 ส.ค. 53
       เรื่อง  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2547 - 2552 และการกันเงินงบประมาณปี
               พ.ศ. 2553 ไว้เบิกเหลื่อมป

            * * * คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6 / ว 82 * * *

         * * * คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (Excel) * * *

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งาีนงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (25/08/53)  
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว 174 ลว. 25 ส.ค. 53
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
       เลขที่ส่งออก 262 ลว. 25 ส.ค. 53 (คชจ.ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และจังหวัด)

1กองคลัง ฝ่ายการเงิน ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (04/08/53)  
     - เนื่องจาก กรมบัญชีกลาง ได้ขยายเวลาเปิดงวดงานในระบบ GFMIS ให้ถึงวันที่ 10 ส.ค. 53
      จึงขอให้จังหวัดเร่งบันทึกรายการขอจ่าย (PM) , ระบบรับและนำส่ง , และรายการปรับปรุงย้อนหลัง

        ให้แล้วเสร็จภายในวันและเวลาดังกล่าว

       *** หมายเหตุ *** การบันทึกรายการขอจ่าย (ขจ.) ระบบจะปิด 2 ช่วงเวลา คือ
      เวลา 11.00 - 12.30 น. และ เวลา 15.00 - 19.30 น. (เวลานี้จะไม่สามารถบันทึกได้)

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งาีนงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (04/08/53)  
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 159 ลว. 4 ส.ค. 53
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
       เลขที่ส่งออก 225 ลว. 4 ส.ค. 53 (คชจ.ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ )
1กองคลัง ฝ่ายการเงิน ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (28/07/53)  
     -  ขอให้จังหวัดเร่งบันทึกรายการขอจ่าย (PM) , ระบบรับและนำส่ง , และรายการปรับปรุงย้อนหลัง
       ในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ก.ค. 53
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานบัญชี) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (20/07/53)  
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว 142  ลว. 20 ก.ค. 53
       เรื่อง  กรมบัญชีกลางจะเปิดงวดงานในระบบ GFMIS ตั้งแต่วันที่ 20 - 31 ก.ค. 53

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งาีนงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (19/07/53)   
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว 141 ลว. 16 ก.ค. 53
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
      
 เลขที่ส่งออก 200 , 201 ลว. 16 ก.ค. 53 จำนวน 2 รายการ ดังนี้
          (1)  โครงการธงไตรรงค์  <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
          (2)  โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                         

                                        *** หมายเหต*** (28/07/53)
                                ขอแก้ไขข้อมูล " รหัสกิจกรรมหลัก " ทั้ง 2 โครงการข้างต้น

                                                 จาก   90909XXXX99999
                                        เป็น   90909XXXX00000

                                                (ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ)

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (16/07/53)  
     -  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว 139   ลว. 16 ก.ค. 53
        เรื่อง ขอให้จังหวัดกรอกข้อมูลเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท
        ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานต่าง ๆ
        ส่งให้กองคลัง สป. ภายในวันที่ 19 ก.ค. 53

             * * * คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (Excel) * * *

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (12/07/53)  
     -  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว 129   ลว. 12 ก.ค. 53
        เรื่อง ขอให้จังหวัดกรอกข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างของทางราชการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ

        * * * คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (Excel) * * *

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (29/06/53)  
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว 125 ลว. 29 มิ.ย. 53
       เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
      
 เลขที่ส่งออก 180 , 181 ลว. 29 มิ.ย. 53 งบดำเนินงาน 2 รายการ ดังนี้
                  (1)  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
                  (2)  ค่าสาธารณูปโภค    <<< คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
   

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานบัญชี) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (11/06/53)  hot
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 108 ลว. 11 มิ.ย. 53
      ขอให้จังหวัดกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีรายเดือน ตามความเป็นจริง
      และแจ้งให้กองคลัง สป. ทราบภายในทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป <<< คลิกเพื่ออ่าน
      * * * คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (Excel) * * *

*** แจ้งเพิ่มเติม - ทั้งนี้ให้เริ่มรายงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป ***
  

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) (26/05/53) 
    ขอแจ้งให้จังหวัด มุกดาหาร , อุบลราชธานี , อุดรธานี , ขอนแก่น ทราบ
     -  ขอให้จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 53
        กรอกแบบฟอร์มคำของบประมาณ แล้วส่งให้ กองคลัง สป. กลุ่มงานบัญชี งานงบประมาณ ด่วน !!
       
* * * คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม * * *

1ข่าวประชาสัมพันธ์ของ กรมบัญชีกลาง ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (25/05/53) 
     -  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4 / 00151 ลว. 24 พ .ค. 53
        เรื่อง  ขอให้เพิ่มสิทธิการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS (งบกรมจังหวัด)

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (24/05/53) 
     -  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 102   ลว. 14 พ.ค. 53
        ขอให้จังหวัดกรอกข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
        งบดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ส่งกองคลัง สป.มท. ภายในวันที่ 30 พ.ค. 53
       * * * คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 * * *

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (12/05/53) 
     -  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 101   ลว. 12 พ.ค. 53
        เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
       
 เลขที่ส่งออก 138 ลว. 12 พ.ค. 53 (คชจ.ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ)
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (07/05/53) 
     -  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 92   ลว. พ.ค. 53
        เรื่อง  ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)
       
 เลขที่ส่งออก 128, 129 ลว. 6 พ.ค. 53 (งบ ปปส.)
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานบัญชี) ขอแจ้งให้จังหวัดต่อไปนี้ทราบ (07/05/53)
     ปทุมธานี , พระนครศรีอยุธยา , จันทบุรี , สกลนคร , นครพนม , มุกดาหาร , เชียงใหม่ , เชียงราย ,
     อุทัยธานี , ตาก , สุโขทัย , พิษณุโลก , สมุทรสงคราม , กระบี่ , ระนอง , พัทลุง , นราธิวาส รวม 17 จังหวัด
  
     หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว 88 ลว. 6 พ.ค. 53
      
เรื่อง  เร่งรัดให้จังหวัดจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานบัญชี) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (07/05/53)
     หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2 / ว 91 ลว. 6 พ.ค. 53
      เรื่อง  ขอส่งตัวอย่างวิธีการใช้คำสั่งงาน CP 13 และวิธีการบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยฯ

        ** การเรียก CP13 และวิธีการบันทึกข้อมูลรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS **

 

1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานงบประมาณ) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ (04/05/53) 
     -  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 1372 ลว. 4 พ.ค. 53
        เรื่อง  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ค่าสาธารณูปโภค
1กองคลัง กลุ่มงานบัญชี (งานบัญชี) ขอแจ้งให้จังหวัดทราบ  (29/04/53) 
     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.2 / ว 77 ลว. 22 เม.ย. 53
       เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปรับปรุงบัญชี  <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด

กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
Finance Division Ministry Of Interior

อาคารว่าการกระทรวงมหาดไทย ชั้น 1 ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2221-0141 , 0-2622-3408 , 0-2222-7599 , 0-2225-6211
เพื่อการแสดงผลให้พอดีกับหน้าจอควรเลือกกำหนดขนาดของหน้าจอเป็น 1024 by 768 pixels
หากท่านหาข้อมูลในเว็ปไซต์ไม่เจอ กรุณากด Refresh F5 เพื่อปรับหน้าจอของเว็ปไซต์ให้เป็นปัจจุบัน