book_blue.gif book_red_1.gif
     หนังสือแจ้ง/เวียน จากกองคลัง สป.words_move_new.gif  
bullet_star.gifหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท.0203.2/ว27     words_move_new.gif                ลว. 31 ม.ค.50  เรื่อง สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 51  หนังสือ (1) (2)    
bullet_star.gifหนังสือ ที่ มท. 0203.2/12 ลว. 16 ม.ค. 50          เรื่อง ขอแจ้งรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ปี 2550 หนังสือ  (1)  (2) words_move_new.gif
bullet_star.gifรหัสงบประมาณปี2550 (งบกลาง) ลว. 15 ม.ค. 50words_move_new.gif
bullet_star.gifหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท. 0203.2/ว03 ลว. 9 ม.ค. 50 เรื่อง การสำรวจข้อมูลเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) หนังสือ (1) (2) (3)  words_move_new.gif

bullet_star.gifรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งขอเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ลว. 12 ม.ค. 2550 words_move_new.gif

bullet_star.gifหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท. 0203.2/ว175 ลว. 26 ธ.ค. 49 เรื่อง วิธีปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขายเวลาการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS หนังสือ (1) (2) (3) (4)  words_move_new.gif
bullet_star.gifประกาศ (ด่วน)  ตามที่ มท.0203.2/1373 ลว. 21 ธ.ค.49    เรื่องขอให้สำรวจรายการเบิกจ่ายเงิน และการทำใบPO ที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไปพลางก่อนนั้น      เป็นการสำรวจ และดำเนินงานเฉพาะ เงินงบประมาณประจำปี 2550     (แหล่งของเงิน5011XXX เท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับเงินกันใดๆ               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ words_move_new.gif
bullet_star.gifหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/1373 ลว. 21 ธ.ค. 49 เรื่อง ให้ทุกส่วนราชการโอนยอดจัดสรรงบประมาณฯหนังสือ  (1)  words_move_new.gif
bullet_star.gifหนังสือ ที่ มท 0203.2/ว.169 ลว. 18 ธ.ค. 49      เรื่อง สำรวจค่าเช่าบ้านของบุคลากรในหน่วยงาน   หนังสือ (1) แบบฟอร์ม (2)  words_move_new.gif
bullet_star.gifหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว.4393 ลว. 18 ธ.ค. 49  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับและจ่ายบำนาญพิเศษข้าราชการ  หนังสือ (1) (2) (3) (4) (5) (6) words_move_new.gif
bullet_star.gifหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว.168 ลว. 30 พ.ย. 49 เรื่อง ขอให้จังหวัดบันทึกลดวงเงินทดรองราชการ words_move_new.gif  *การบันทึกรายการ บช.01 ประเภทเอกสาร K2       
bullet_star.gifหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว4081 ลว. 21 พ.ย. 49 เรื่อง โอนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ หนังสือ (1)  (2)  words_move_new.gif
bullet_star.gifประกาศ(ด่วน)  แจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี    สนจ. ทราบ ตามที่ กค.สป. แจ้งเรื่อง ขบ. , ขจ. ที่ค้างอยู่ในระบบแล้วยังไม่จับคู่กันนั้น หากจังหวัดยังไม่ได้ดำเนิน การแก้ไข ขอให้ยุติการทำรายการ ขบ. , ขจ. ปี 2549เนื่องจากระบบจะปิดปี 2549 ในสิ้นเดือนนี้ กค.สป. เห็นว่าหากรอให้จังหวัดดำเนินการอาจจะทำให้ไม้ทันการกค.สป.จึงจะทำการยกเลิกรายการ ขจ. ที่ไม่จับคู่ให้ และทำ ขจ. ให้ใหม่ ดังนั้นขอให้จังหวัดปรับปรุงรายการทางบัญชีอื่นๆในปี 2549 ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน พฤศจิกายน นี้
bullet_star.gifรายการ ขบ.-ขจ. (ตรวจสอบล่าสุด 17 พ.ย. 49)
bullet_star.gifหนังสือ ที่ มท 0203.2/ว4000 ลว. 14 พ.ย. 49     รื่อง การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2547 ปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2549                   หนังสือ (1)  (2) (ฉบับแก้ไข 20 พ.ย. 49)   
bullet_star.gifตรวจสอบรายการปี 2549 
bullet_star.gifหนังสือ ที่ มท 0203.2/ว3649 ลว. 17 ต.ค. 49      เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมการหรือดำเนินการรับเสด็จฯ งานพิธีในหัวเมือง                                             หนังสือ (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 
bullet_star.gifข้อมูลยกยอดใบสั่งซื้อ (PO) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ในสังกัด สป.มหาดไทย       สำนักงานจังหวัดสามารถตรวจสอบข้อมูลยกยอดใบสั่งซื้อ (PO) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ที่สำนักงานกำกับระบบ GFMIS ได้ทำการยกยอดไว้แล้ว โดยคลิกดูรายละเอียดของหน่วยงานของท่านได้จากลิงค์ด้านล่าง     
- รายงานสรุปข้อมูลยอดใบสั่งซื้อ (PO) เงินในงบประมาณ                     - รายงานสรุปข้อมูลยอดใบสั่งซื้อ (PO) เงินนอกงบประมาณ     
bullet_star.gifหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว.152 9 ต.ค. 49 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2549      หนังสือ  (1)  (2)                                                     รายละเอียดเงินกันปี 49                                            (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11) (12)  (13)
bullet_star.gifหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว456  เรื่อง  การบันทึกล้างรายการลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณข้ามปีงบประมาณ  หนังสือ  (1)  (2)  (3)
bullet_star.gifหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0203.2/438  เรื่อง  ให้ส่วนราชการบันทึกขอจ่าย    จัดเก็บและนำส่งรายได้    ปรับปรุงบัญชี   และบันทึกรายการสินทรัพย์ปีงบประมาณ   2549  (งวด 12)  หนังสือ  (1)   (2)                             - คู่มือการเรียกรายงานขบ_ที่ยังไม่ทำขจ01                  - คู่มือการเรียกงบทดลอง                                            - คู่มือการเรียกบัญชีแยกประเภท 
bullet_star.gif หนังสือ ด่วนที่สุด  ที่ มท 0203.1/ว 2946 ลว. 28 ส.ค. 49 เรื่อง โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (หน้า 2)   ตารางการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างประจำ                    ตารางการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ   

bullet_star.gifหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว2891 ลว. 23 ส.ค.49 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมกรณีมรหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปี พ.ศ.2549  (หน้า 2 )   แบบแจ้งรายละเอียด   ตารางคำอธิบาย    

bullet_star.gifหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว108 ลว. 23 ส.ค.49 เรื่อง 16 จังหวัดที่ยังไม่ส่งแบบทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิ  ถือบัตร X (GFMIS  Smrat Card)              
bullet_star.gifหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.1/ว 2541 ลว. 31 ก.ค.49 เรื่อง โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ [หน้า 2]       สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)  (2)  
bullet_star.gifหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 2510 ลว. 27 ก.ค.49 เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับเสด็จฯ ระหว่างปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2549 

bullet_star.gifหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว97 ลว. 26 ก.ค.49 เรื่อง แก้ไขชื่อผู้รับผิดชอบในบัตร X  [แบบลงทะเบียน] (1) (2)  หนังสือกรมบัญชีกลาง (1) (2) 

bullet_star.gifหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0203.2/1325 ลว. 23 มิ.ย. 2549 เรื่อง ให้สำนักงานจังหวัดตรวจสอบรายการในงบทดลอง  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)
bullet_star.gifหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/2080 ลว. 23 มิ.ย. 2549 เรื่องโครงการตามมติ ครม.ในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่เป็นโครงการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการและเบิกจ่ายงบปี 49  หน้า 2                                [สิ่งที่ส่งมาด้วย]    มี 36 จังหวัด  (1)   (2)            หนังสืออ้างถึง (1)  (2)
bullet_star.gifหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/226 ลว. 22 มิถุนายน 2549 เรื่อง การนำส่งเงินเกินส่งคืนคลังและ  การส่งใช้เงินยืมราชการว่าไม่สามารถนำเข้าข้อมูลใบ   นำส่งเงิน (นส02) ผ่านระบบ GFMIS ได้      
bullet_star.gifหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว2057 ลว.21 มิถุนายน 2549 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2546-2548                                [1] 

           [ขยายเวลาเบิกจ่าย ถึง 31 มี.ค.49]                  -  งบฉุกเฉิน ปี 46                -  งบฉุกเฉิน ปี 47              -  งบฉุกเฉิน ปี 48                -  งบยากจน ปี 47              -  งบยุทธศาสตร์ 15,000 ล้านบาท                                -  งบยุทธศาสตร์ 5,000  ล้านบาท                                -  งบเงินอุดหนุน ปี 48                                                  -  โครงการพระราชดำริ ปี 48                                      -   ส่วนกลาง                  

 bullet_star.gifหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 2056 ลว. 21 มิถุนายน 2549 เรื่องสำรวจการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามแบบฟอร์ม    (1) (2)   
bullet_star.gifหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ ว225 ลว. 21 มิถุนายน 2549 เรื่อง ส่งแบบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกันของ สนง.ก.พ.                                   [1]            
bullet_star.gifหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว78 ลว.14 มิถุนายน 2549 เรื่อง การทำบัตร (GFMIS Smart Card)            [1]  [2]  [3] 
bullet_star.gifหนังสือ ด่วน ที่ มท 0203.2/ ลว. 18 พฤษภาคม 2549 เรื่อง การตรวจสอบงบการเงิน ปี 2548 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)  
bullet_star.gifหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว945 ลว. 21 เมษายน 2549 เรื่องการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ โอนสินทรัพย์ และประมวลค่าเสื่อมราคาในระบบ GFMIS  (แบบแจ้งบัญชีล้างสินทรัพย์)  
bullet_star.gifรายงานการเบิกเงินงบประมาณ ปี 2549 ประจำเดือน มีนาคม
bullet_star.gifรายการ Po คงค้าง (ตามรหัสพื้นที่)               <Update 20 มีนาคม 2549>
bullet_star.gifรายงานการเบิกเงินงบประมาณ ปี 2549 ประจำเดือน กุมภาพันธ์
bullet_star.gif หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว950 เรื่อง แจ้งเงินสมทบประกันสังคมและเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ
bullet_star.gifหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0203.2/ว 886 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2549 เรื่องการขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2546-2548                [1]  [2]
bullet_star.gifหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0203.2/ ว 799 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2549 เรื่องการมอบอำนาจการจำหน่ายพัสดุที่ได้จากการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด          [ คำสั่ง สป.มท.ที่ 111/2549 ลงวันที่ 8 มีนาคม  2549]
bullet_star.gifหนังสือ ที่ มท 0203.2/681 เรื่อง การแก้ไขรหัสงบประมาณงบกลางผู้ว่า CEO (30,000 ล้านบาท)          <1>  <2>  
bullet_star.gif หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 23 ลงวันที่ 24 กพ.2549    เรื่อง แบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิถือบัตรกำหนดสิทธิการใช้ ( GFMIS Smart Card

                   [1]          [2]           [3]          [4]

bullet_star.gif หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/592 เรื่อง แจ้งเงินเดือนพนักงานราชการ
bullet_star.gifรายงานการเบิกเงินงบประมาณ ปี 2549 ประจำเดือน มกราคม
bullet_star.gifรายการยังไม่ทำ ขจ.01 ปี 2549 ประจำเดือน มกราคม
bullet_star.gifหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว18  ลว.14 กพ.2549  เรื่องการกำหนดวิธีการขอเบิกเงินสำหรับการซื้อ/จ้าง/เช่าที่มีใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญาในระบบ GFMIS  
bullet_star.gifรายชื่อจังหวัดที่กรมบัญชีกลางได้ปลดล๊อคเลขสำรองเงินที่ขึ้นต้นด้วยเลข "1" ในกรณีที่มีหนี้แล้ว สามารถเบิกเงินงบประมาณที่ขยายดังกล่าวได้   เพิ่มเติม 

         [รายชื่อจังหวัด]

bullet_star.gifรายชื่อจังหวัดที่กรมบัญชีกลางได้ปลดล๊อคเลขสำรองเงินที่ขึ้นต้นด้วยเลข "1" ในกรณีที่มีหนี้แล้ว สามารถเบิกเงินงบประมาณที่ขยายดังกล่าวได้แล้ว

          [รายชื่อจังหวัด]        

bullet_star.gif หนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0203.2/ ว 13  การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการวงเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K ) ที่ระบุไว้ในสัญญาเท่านั้น         [ แบบรายงาน] 
bullet_star.gif การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี      พ.ศ.2547-2548  (ขยาย)  
bullet_star.gif  วิธีการปรับปรุงรายการ 

      -  สำหรับรายการยกยอดปี 2548

      -  สำหรับรายการปรับปรุงสิ้นปี 2548  [ 1 ]  [ 2 ]   

bullet_star.gif รายการ ขบ. ที่ยังไม่ทำ ขจ. 01ในปี 2548 

    -  รายการ ขจ.01 ที่ต้องยกเลิกในปี 2548  

    -  รายการ Po คงค้างในปี 2548 (ตามรหัสพื้นที่)

bullet_star.gif การตรวจสอบข้อมูลรายการในระบบ GFMIS          ประจำปี 2548 

     -  การจัดทำรายงานการเงินในระบบ GFMIS

หน้าที่         2      3      4      5      6      7      8  

     -  เปิดเงินงวดบัญชีปีงบประมาณ 2548

>>อ่านทั้งหมด...

รหัสสมาชิกและรหัสผ่าน  (รหัสหน่วยงาน) เพื่อกรอกข้อมูลการประหยัดพลังงานลงใน website  www.e-report.energy.go.th  

bullet_star.gif  z_hot.gifกองคลัง สป. ขอเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   เงินงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด (CEO) ที่ได้กันเงินไว้ นั้น หากจะเปลี่ยนแปลงโครงการ จะต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณด้วยทุกครั้ง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0206/ว158 ลงวันที่ 29 กันยายน 2541 ข้อ 2.3  การพิจารณาอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้อยู่ในอำนาจของ สำนักงบประมาณ ตามกฏหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

book_blue.gif book_red_1.gif

 หนังสือแจ้ง/เวียน จากภายนอก

symble_asterisk_blue.gif   หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุดที่ กค 0409.7/ว 7 ลงวันที่ 18 มกราคม  2549 เรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ    z_hot.gif
symble_asterisk_blue.gif  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว119 ลว. 26 สิงหาคม 2548 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS   
symble_asterisk_blue.gif    หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0410.3/ว 391 ลว. 3 ตุลาคม 2548 เรื่อง รหัสที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  geometry_new.gif                                                  
diskette02_blue.gif  download

  ใบมอบฉันทะ                     

  ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง         เบิกค่าเช่าบ้า